Ongeval op werkvloer

In 2012 heeft de Hoge Raad al een belangrijke uitspraak gedaan in een procedure tussen een zzp-er en het bedrijf dat hem had ingehuurd. Die procedure ging over de schade die de zzp-er leed ten gevolge van een ongeval op de werkvloer.

De zzp-er was van mening dat de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk was en vergeleek zich met een gewone werknemer waarvoor de opdrachtgever in hetzelfde geval wel aansprakelijk zou zijn.

De opdrachtgever vond van niet omdat de zzp-er nu eenmaal geen werknemer was en zelf had moeten zorgdragen voor een afdoende verzekering.

De Hoge Raad oordeelde als volgt:

Of en hoe de MKB ondernemer deze risico's kan opvangen, daar lijkt niemand zich druk over te maken.

Indien een zzp-er wordt ingehuurd voor werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met werkzaamheden waarvoor de opdrachtgever ook eigen personeel in dienst heeft, en als die werkzaamheden behoren tot de core business van het bedrijf van opdrachtgever, dan is de opdrachtgever aansprakelijk indien de zzp-er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden letsel oploopt.

Risico

Het inhuren van zzp-ers voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor ook eigen personeel werd ingeschakeld, werd daarmee voor opdrachtgevers een stuk riskanter. De zzp-er kan niet langer worden beschouwd als de zelfstandige ondernemer die volledig zelf verantwoordelijk is en waarmee men geen enkel risico loopt.

In 2008 al heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever verplicht is een verzekering af te sluiten voor werknemers die bij het uitvoeren van hun werkzaamheden het risico lopen betrokken te raken bij een verkeersongeval.

Recente uitspraak

Het is dan ook niet verrassend dat recentelijk een zzp-er in een procedure zijn opdrachtgever aansprakelijk stelde voor de door hem geleden schade ten gevolge van een auto-ongeval terwijl hij werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever aan het uitvoeren was.

Door de uitspraak loopt de werkgever ook voor de zzp-er risico's!

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden komt, eveneens weinig verrassend, tot de overweging dat indien de zzp-er is ingehuurd om werkzaamheden te verrichten die tot de core business van het bedrijf van de opdrachtgever behoren en opdrachtgever voor die werkzaamheden eveneens eigen personeel in dienst heeft, de verzekeringsplicht voor ongevallen met motorvoertuigen dan ook geldt ten aanzien van de zzp-er.

Ik weet niet of deze zaak ook aan de Hoge Raad zal worden voorgelegd. Mocht dat het geval zijn dan verwacht ik niet dat het oordeel van het gerechtshof zal worden vernietigd. Het past immers heel duidelijk in de lijn zoals die door de Hoge Raad zelf is uitgezet.

Aansprakelijk voor ongevallen

Dit betekent wel dat voor opdrachtgevers het weer wat minder aantrekkelijk is geworden om te werken met zzp-ers. De aansprakelijkheid voor ongevallen, in of buiten het verkeer, is inmiddels nagenoeg gelijk aan die voor werknemers. Dat vereist een deugdelijke verzekering met de bijbehorende kosten.

Samen met de wijzigingen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die het inzetten van flexibele arbeidskrachten moeten ontmoedigen, zal het in dienst nemen van vast personeel als optie voor werkgevers steeds aantrekkelijker worden, ondanks de (financiële) risico’s die daarmee samenhangen.

MKB ondernemers risico’s

Of en hoe de MKB-ondernemer die risico’s kan opvangen daar lijkt niemand zich echt druk over te maken. Mijns inziens zou dat wel moeten. Uit onderzoeken blijkt dat het MKB de motor is van onze economie. Die motor kun je niet onbeperkt blijven belasten en tegenwerken, dan loopt die ongetwijfeld een keer vast.

Heb je te maken met deze situaties?

Het is en blijft een lastige materie. Wil je jouw individuele situatie graag bespreken? Maak dan gebruik van ons gratis adviesgesprek.