Twee andere ondernemersvragen over het coronavirus!

  1. Wat kan ik doen als ik door het coronavirus de goederen niet tijdig geleverd krijg voor de (op)leverdatum?
  2. Welk verlof is van toepassing als werknemers thuisblijven vanwege bijvoorbeeld een ziek kind of zieke partner? In dit blog geef ik kort antwoord op deze vragen.
Communiceer tijdig als je een (op)levertermijn niet haalt.

1.Opleverdatum wordt niet gehaald

Mogelijk is jouw onderneming afhankelijk van de leveringen van goederen uit Italië, China en/of een ander land dat getroffen is door corona. Gebleken is dat hierdoor fabrieken plat kunnen komen te liggen met als gevolg dat goederen wellicht niet tijdig naar Nederland getransporteerd worden. Ook kan de overheid bijvoorbeeld besluiten dat de transport niet mag plaatsvinden. Dit terwijl jouw bedrijf gebonden is aan een oplevertermijn. Hoe ga je hiermee om?

Allereerst is het van groot belang om te kijken naar de inhoud van het contract dat je met de leverancier maar ook met de opdrachtgever hebt. Is er een overmachtsclausule in de overeenkomst opgenomen? Indien deze in de overeenkomst is opgenomen, dient beoordeeld te worden of het coronavirus hieronder valt. Partijen kunnen in een overeenkomst namelijk zelf bepalen welke gevallen onder overmacht vallen. Ook kunnen partijen deze gevallen beperken. Dat kan nadelig zijn voor jou als contractspartij. Het is daarom van groot belang om te bekijken of er een overmachtsbepaling in de overeenkomst of algemene voorwaarden is opgenomen. Is er niets in de overeenkomst en/of algemene voorwaarden opgenomen, dan val je terug op de wet. In dat geval zal naar alle omstandigheden van het geval gekeken moeten worden om een geslaagd beroep op overmacht te kunnen doen.

Vaker zijn overmachtsbepalingen geschreven in het voordeel van de leverancier, waardoor het als afnemer moeilijker wordt om onder de overeenkomst uit te kunnen. Toch is het steeds van belang om de contracten en algemene voorwaarden met de leverancier goed te bestuderen. Houd ook voor toekomstige contracten rekening met een bepaling waarin je situaties zoals nu met het coronavirus, kunt ondervangen.

Lees de overmachtsclausule die is overeengekomen

Wat is het gevolg als je een geslaagd beroep op overmacht kunt doen? Het gevolg kan zijn:

  • een beëindiging van de overeenkomst
  • uitstel van de termijn tot nakoming van de verplichtingen
  • opschorting van de contractuele verplichtingen en/of
  • verval van aansprakelijkheid.

Mocht je de verwachting hebben dat jouw onderneming bij bepaalde opdrachten de (op)levertermijn niet gaat halen vanwege het coronavirus, zorg dan dat je tijdig communiceert met jouw contractspartij.

 

2. Verlof opnemen in verband met ziek kind of zieke partner

Naast de hierboven genoemde vragen, speelt het onderwerp verlof ook een belangrijke rol. Stel nu dat een werknemer gedwongen thuis moet zitten omdat hij/zij een ziek kind of een zieke partner heeft. De werknemer kan mogelijk calamiteiten- of kortdurend zorgverlof opnemen.

Als de kinderen niet naar school mogen vanwege corona, dan kan het geen kortdurend zorgverlof zijn. Dan kan het in eerste instantie calamiteitenverlof zijn, maar daarna zal de werknemer onbetaald verlof of vakantiedagen moeten opnemen.

Als een ouder een ziek kind of zieke partner heeft, dan kan de ouder wel aanspraak maken op kortdurend zorgverlof als de zorg noodzakelijk is en de werknemer de enige is die de zorg kan geven. Mocht het kind of de partner in het ziekenhuis liggen, dan is de zorg niet noodzakelijk en bestaat geen recht op kortdurend zorgverlof. In het geval het kind plotseling ziek is geworden, gaat het in eerste instantie om calamiteitenverlof.

Het kortdurend zorgverlof is maximaal twee keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt (dit is maximaal per jaar). Werkt de werknemer dus 40 uur per week, dan heeft de werknemer recht op 80 uur in 12 maanden.

Tijdens kortdurend zorgverlof krijgt de werknemer 70% van het salaris doorbetaald (is dit minder dan het minimumloon, dan krijgt de werknemer het minimumloon). Hierover kunnen eventueel afwijkingen in de cao zijn opgenomen.

Hulp en advies nodig?

Mocht je niet weten hoe je een werktijdverkorting aanvraagt, of sprake is van overmacht en/of welk verlof je dient toe te passen op jouw werknemers? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag de juiste beoordeling te maken. Je mag me gerust bellen met je vragen op 0412-649109 of mailen naar elucius@zandvoort-legal.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!