Steunmaatregelen vanuit de overheid

Ondanks dat de coronabesmettingen aan het dalen zijn en de economie zich langzaamaan herstelt, kunnen bedrijven blijven rekenen op loonsteun (NOW). De NOW 4 zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. Werkgevers moeten nog steeds minstens 20% omzetverlies lijden, om aanspraak te maken op de tegemoetkoming in de loonkosten. Net als in de NOW 3 zal in de NOW 4 het maximale vergoedingspercentage 85% zijn en de loonsomvrijstelling 10%. De loonsom van februari 2021 zal dienen als referentiemaand voor de NOW 4.

Ook kunnen bedrijven blijven rekenen op de subsidie voor vaste lasten (TVL). De TVL wordt verlengd tot en met 30 september 2021, zonder aanpassingen. De steun voor zelfstandigen, de Tozo, wordt eveneens verlengd in het derde kwartaal van 2021.

Tevens wordt de betaaltermijn voor belasting- en andere schulden aan de overheid die door corona zijn ontstaan nogmaals opgerekt. De betalingsregeling wordt verruimd naar 5 jaar en start pas vanaf 1 oktober 2022. Wel wordt hierbij verwacht dat je vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaat betalen.

De betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Bovendien stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar voor kredieten met lage rente voor mkb-bedrijven voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten na een WHOA-akkoord. De kredietgarantieregelingen, zoals de BMKB-C, KKC, GO-C en de regeling Overbruggingskredieten via Qredits worden verlengd tot en met 31 december 2021.

Deze maatregelen kunnen jouw bedrijf net die financiële steun geven die je nodig hebt. Zoek dus vooral goed uit waar je recht op hebt!

Personeel

Wanneer het financieel slechter gaat met je bedrijf, kan het zo zijn dat je je personeelsbestand moet gaan inkrimpen. Dit kan je doen op grond van bedrijfseconomisch ontslag. Voordat je over kan gaan tot ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen, heb je een ontslagvergunning nodig van het UWV. In ons whitepaper “welke mogelijkheden heb ik om de arbeidsovereenkomst met mijn werknemer te beëindigen” lees je veel meer over de ontslagroute bij het UWV.

Je moet aantonen dat:

  • De financiële positie van je bedrijf zodanig is verslechterd dat je moet overgaan tot ontslag van je werknemers. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat je niet anders kan dan overgaan tot ontslag. Zorg er dus voor dat je administratie op orde is zodat je de financiële positie van je bedrijf snel en duidelijk aan kan tonen;
  • Dat je deze werknemers niet ergens kan herplaatsen. Werkgever moet onderzoeken of er een functie is waarin de werknemer herplaatst kan worden. Hierbij moet de werknemer voorrang krijgen boven een externe kandidaat. Ook moet er binnen andere vestigingen gezocht worden naar een herplaatsingsmogelijkheid. Bovendien komen ook de functies in aanmerking waarvoor de werknemer zich binnen redelijke termijn door het volgen van scholing kan kwalificeren;
  • Dat je eerst de flexibele arbeidscontracten hebt beëindigd (afspiegelingsbeginsel). Eerst moet je de verschillende werknemers indelen naar categorieën van uitwisselbare functies. Het gaat dan om functies die vergelijkbaar zijn op basis van functie-inhoud, niveau en beloning, kennis, vaardigheden en competenties en van tijdelijke of structurele aard zijn.

Binnen deze functie ga je dan eerst afscheid nemen van de volgende mensen:

  1. externe medewerkers (gedetacheerden, uitzendkrachten en zzp’ers)
  2. werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben
  3. werknemers met een nul-urenoproepcontract
  4. werknemers met een contract voor bepaalde tijd, van wie het contract binnen  26 weken eindigt

De werknemers die dan nog overblijven moeten worden onderverdeeld naar leeftijd. Binnen elke leeftijdscategorie moet het principe van ‘last in, first out’ worden toegepast;

  • Dat er sprake is van een structureel verval van de arbeidsplaatsen. Dit is het geval wanneer een functie komt te vervallen voor minimaal 26 weken.

Een praktische tip is om de handleiding-ontslagaanvraag-wegens-bedrijfseconomische-redenen van de website van het UWV goed door te nemen. Zo kan je op voorhand checken of je voldoet aan de criteria voor het bedrijfseconomische ontslag.

Financiering

Wanneer je bedrijf in financieel zwaar weer verkeert, wil je hier natuurlijk zo snel mogelijk weer bovenop komen. Het is belangrijk om de liquiditeit van je bedrijf te verbeteren.

Herfinanciering

Door middel van een herfinanciering wordt het openstaande saldo van een bestaande lening afgelost met nieuw aangetrokken vermogen. Als aanvullende financiering nodig is, kan geprobeerd worden deze aan te trekken bij bijvoorbeeld de aandeelhouders, de bank of derden (denk bijvoorbeeld aan particuliere geldverstrekkers).

Wet homologatie onderhands akkoord

Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord in werking getreden. Deze wet helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl zij nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. De wet regelt dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren. De WHOA maakt het voortaan mogelijk om – ondanks tegenstemmende schuldeisers en aandeelhouders – een akkoord te bereiken. Het akkoord wordt ook wel een dwangakkoord genoemd, omdat schuldeisers en aandeelhouders zich door deze wet aan het akkoord moeten houden.

 Surseance van betaling

Surseance van betaling houdt in dat een schuldenaar uitstel van betaling krijgt. Surseance wordt verleend door de rechter. De bedoeling van een surseance is -zo mogelijk- een faillissement te voorkomen door orde op zaken te stellen, bijvoorbeeld door met de schuldeisers een regeling overeen te komen. Het uitstel van betaling geldt voor 1,5 jaar. Tijdens deze periode krijg je een bewindvoerder die helpt bij het beheren van je vermogen en adviseert.

Herken de financiële risico’s

Om de risico’s van wanbetalers in te perken, wil ik je graag een paar tips meegeven;

Betalingsvoorwaarden

Zorg ervoor dat er duidelijke afspraken zijn omtrent de betaling. Belangrijk hierbij is om een duidelijke betalingstermijn op te nemen en vast te stellen wat de gevolgen zullen zijn wanneer er niet tijdig wordt betaald. Deze voorwaarden kan je natuurlijk vastleggen in een offerte, contract, factuur, correspondentie of in de algemene voorwaarden van je bedrijf.

Doe onderzoek naar je klanten

Het klinkt heel simpel, maar in de praktijk komt het er vaak niet van. Echter, wanneer je gewoon eens even zoekt via internet naar je klant, kan dit soms al een duidelijke indicatie geven over de betrouwbaarheid van de klant. Ook kan het van belang zijn om na te gaan hoe de klant bij jou terecht is gekomen: via een vertrouwde aanbeveling of via internet omdat hij een conflict had met zijn eerdere leverancier?

Bovendien kan je proberen inzicht te krijgen in de financiële situatie van je toekomstige klant. Met behulp van een kredietinformatiebureau of een kredietverzekeraar is het mogelijk om keuzes te baseren vanuit een nieuw perspectief.

Werp een kritische blik op je verdienmodel

Wellicht dat je verdienmodel verouderd is en niet meer aansluit bij de huidige economie. Werp een blik op de toekomst en probeer je kosten te verlagen. Bekijk kritisch waar jij nou echt je geld mee verdien. Wellicht is online marketing iets voor jouw bedrijf of kan je je kansen vergoten in het buitenland.

De laatste algemene tip die ik je wil meegeven is:

probeer je emoties de baas te blijven en kom in actie voor het te laat is. Of het nou gaat om juridische ondersteuning, het opstellen van vervolgplannen of om het luchten van je hart: bij Van Zandvoort Legal staat de deur voor je open!

Bel of mail ons gerust en maak gebruik van ons gratis adviesgesprek om je situatie aan ons voor te leggen via 0412-649109 of info@zandvoort-legal.nl.

Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!