EERLIJK VERDIEND, TOCH? LET OP BIJ DIVIDENDUITKERING AAN AANDEELHOUDERS

 Na het opstellen van de jaarrekening, maar incidenteel ook gedurende een boekjaar, kunnen aandeelhouders van B.V.’s besluiten om dividend uit te keren. Het kan ook mis gaan, wat zijn de gevolgen als de B.V. hierdoor in financiële problemen zou komen? In deze bijdrage leg ik uit waar de risico’s zitten voor bestuurders en aandeelhouders.

Hoe was de situatie?

Voorheen: de verplichte kapitaalstorting
Vanaf 1 oktober 2012 is het niet meer verplicht om een verplicht kapitaal van € 18.000 te storten in de B.V. Dit verplichte kapitaal was bedoeld ter bescherming van crediteuren van de B.V. De praktijk leerde echter dat het gestorte bedrag direct uit de onderneming werd gehaald, bijvoorbeeld als lening aan de aandeelhouder(s).

 Hoe is het nu geregeld?

Nu: de uitkeringstoets
Zo gezegd is deze verplichte storting afgeschaft. Om toch (enige) bescherming voor crediteuren te realiseren, is de zogenoemde uitkeringstoets ingevoerd. In het kort houdt dit in dat bij een voorgenomen dividenduitkering het bestuur van de B.V. moet (laten) toetsen of dit   de uitbetaling van opeisbare schulden aan de overige crediteuren niet in gevaar brengt.

toets

De uitkeringstoets kent twee onderdelen:

  • de balanstest; en
  • de liquiditeitstest.

De balanstest houdt in dat er pas dividend mag worden uitgekeerd als het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves. De liquiditeitstest houdt in dat het bestuur goedkeuring moet weigeren indien zij weet, of redelijkerwijs had behoren te voorzien, dat de vennootschap na de uitkering niet kan doorgaan met het betalen van de opeisbare schulden.

Dividenduitkering, de juridische route
De algemene vergadering (van aandeelhouders) is het orgaan dat besluit over het doen van een dividenduitkering. Als dit besluit is genomen dient dit aan het bestuur te worden voorgelegd ter goedkeuring.

Het bestuur heeft vervolgens twee opties:

  • het besluit goedkeuren: hiertoe is het verplicht indien de uitkering niet de uitbetaling van opeisbare schulden aan de overige crediteuren in gevaar brengt;
  • de goedkeuring onthouden: indien het bestuur meent dat er een gevaar is dat de B.V. haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen na de uitkering, dan dient het bestuur de goedkeuring te weigeren.

Het bestuur heeft hierin dus geen vrije keuze, het is gebonden aan de financiële positie van de B.V.

Dividenduitkering had niet gemogen, wat nu?
Wat zijn de gevolgen voor het bestuur? Als er een dividenduitkering heeft plaatsgevonden en de B.V. daardoor haar schulden niet meer kan blijven betalen, dan zijn de bestuurders, die ten tijde van de uitkering wisten (of redelijkerwijs behoorden te voorzien) dat de betalingsonmacht zou ontstaan, hiervoor richting de B.V. hoofdelijk aansprakelijk. Een bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de uitkering heeft plaatsgevonden én bewijst dat hij niet nalatig is geweest om de negatieve gevolgen van de uitkering af te wenden, is niet aansprakelijk.

shutterstock_313481381

En de aandeelhouders, lopen zij risico? Ja, indien zij wisten of redelijkerwijs konden voorzien dat de B.V. door de dividenduitkering in betalingsproblemen zou raken. De aandeelhouder is in dat geval aansprakelijk voor (maximaal) het bedrag van de uitkering.

In een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland is geoordeeld dat het bestuur ten onrechte goedkeuring had gegeven aan het aandeelhoudersbesluit tot uitkering van dividend. Het gevolg hiervan was dat de bestuurder van de vennootschap het tekort dat door de uitkering was ontstaan moest vergoeden. Hierbij hechtte de rechtbank waarde aan het feit dat de B.V. ten tijde van de uitkering nog geen jaar bestond en er nog geen jaarstukken waren opgemaakt. Er was hierdoor geen volledig overzicht van de financiële positie.

Lees ook: Ruziënde aandeelhouders

Conclusie
Het bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het uitkeren van dividend. Het bestuur doet er dan ook goed aan om zich goed te (laten) informeren over de financiële positie van de B.V., zeker indien de aandeelhouders dividend willen uitkeren.

Rianne Eringa

Advocaat

31 maart 2016

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!