Zandvoort Legal

Kantoorklachtenregeling 

Niet geheel tevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Toch kan het voorkomen dat je niet geheel tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer je niet geheel tevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over bijvoorbeeld de hoogte van de declaratie, dan kun je jouw klacht eerst voorleggen aan de advocaat. Kun je dan niet tot een oplossing komen, dan kun je jouw klacht voorleggen aan, Bennie van Zandvoort, hij is de interne klachtenfunctionaris van ons kantoor.

Wij zullen in overleg met jou zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Beide partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om een toelichting te geven op de klacht. Binnen vier weken kun je ons met redenen omkleed schriftelijk oordeel over de gegrondheid van jouw klacht tegemoet zien. Indien wij je niet binnen vier weken van een reactie kunnen voorzien, stellen wij je hiervan op de hoogte onder vermelding van de termijn waarbinnen we je wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht kunnen geven.

De kantoorklachtenregeling is eveneens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen. Er is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

De klachtenfunctionaris heeft een aantal verantwoordelijkheden. Hij en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van je klacht, houdt je op de hoogte over de afhandeling van de klacht en hij houdt een klachtdossier bij. Tevens registreert zij de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen jij, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Externe klachtenregeling

Mocht ons overleg niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kun je een klacht indienen bij een externe onafhankelijke partij, de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat je je bezwaren eerst aan ons kantoor hebt voorgelegd of wij niet binnen een redelijke termijn (vier weken met een mogelijke verlenging) tot een oordeel zijn gekomen. Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten en Advocatuur Zakelijk.

Je kunt de Geschillencommissie bereiken op:
 www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/

Je kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van het schriftelijke oordeel van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. (art. 7 lid 2 sub c Reglement Geschillencommissie Advocatuur).

Indien het geschil in opdracht van een particuliere klant wordt ingediend, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij je binnen één maand na de afhandeling van de klacht er toch voor kiest om naar de gewone rechter te gaan. Betreft het een zakelijk geschil dan loopt de geschilbeslechting middels een arbitrageprocedure bij de SGB.

Ons kantoor kan zelf ook onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Reglement Geschillencommissie voor Consumenten (2022): ADV-Reglement-2022.pdf (degeschillencommissie.nl)

Regelement Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk (2022): ADVZ-reglement-2022.pdf (degeschillencommissie.nl) 


 

Tot slot

Indien je een klacht hebt en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. Je kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.