Hierna loop ik de belangrijkste wijzigingen voor jou langs, waarbij ik tevens zal ingaan op de voordelen en de eventuele risico’s. Voor een volledig overzicht van de steunmaatregelen vanaf 1 juni 2020 verwijs ik je graag naar de Kamerbrief van het Ministerie van SZW:  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamerbrief-noodpakket-2.0 .

De Tweede Kamer vergadert vandaag, 28 mei, over het tweede steunpakket. Mogelijk dat dit tot wijzigingen leidt in de plannen. Indien dat het geval is, lees je dat uiteraard hier.

 

NOW 2.0

Periode

Het kabinet verlengt de NOW-regeling, met enkele aanpassingen, met 4 maanden tot eind september 2020. De refertemaand voor het salaris verschuift naar maart 2020. Vanaf 6 juli 2020 kunnen ondernemers die een omzetdaling verwachten van ten minste 20 % een voorschot aanvragen. Vanaf 7 september 2020 is het mogelijk om vaststelling te vragen over de ontvangen subsidie over de periode maart tot en met mei 2020.

Seizoenswerk

Er geldt een aparte regeling voor bedrijven met seizoensarbeid, waarbij rekening gehouden wordt met hogere loonkosten in verband met de seizoen piek in voorjaar en zomer.

Onderbouwen aanvraag

Bij voorschotten van minder dan € 100.000,00 respectievelijk vastgestelde subsidie van minder dan € 125.000,00 hoeft niet langer een accountantsverklaring te worden afgegeven. Wel zal controle plaatsvinden en dien je als werkgever een controleerbare administratie te kunnen overleggen. Bij voorschotverzoeken boven de € 20.000,00 en vaststellingen boven € 25.000,00 dient wel een verklaring van een derde, zoals een administratiekantoor of andere financieel dienstverlener te worden overgelegd. Voor beperkte subsidiebedragen wordt het daarmee goedkoper en waarschijnlijk ook eenvoudiger om de aanvragen te onderbouwen.

Boete

De boete op bedrijfseconomisch ontslag verdwijnt. Die bedroeg 50 % van het loon van de ontslagen werknemer. Voorwaarde is wel dat indien er meer dan 20 banen verloren gaan, eerst overlegd dient te worden met de vakbonden. Gebeurt dat niet, dan staat daarop een boete van 5 %. Nu de Wet melding collectief ontslag overleg met de vakbonden bij een voorgenomen ontslag van 20 werknemers al verplicht stelt, voegt die voorwaarde niet veel toe. Het nut van de boete is daarmee twijfelachtig.

Dit betekent niet dat bedrijfseconomisch ontslag helemaal geen gevolgen meer heeft. De loonsom van ontslagen werknemers wordt nog steeds in mindering gebracht op de totale loonsom over de gehele periode, ook als de werknemers pas daadwerkelijk uit dienst gaan na 30 september 2020.

Lees ook: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen

Daarnaast blijven de wettelijke regels bij een voorgenomen ontslag van meer dan 20 werknemers gewoon van kracht.

Bonussen en aandelen

Bedrijven die gebruik maken van NOW 2.0 mogen over 2020 geen bonussen aan het bestuur of de directie uitkeren, geen winstuitkering aan aandeelhouders doen en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan gewone werknemers zijn toegestaan, mits die bonussen overeenstemmen met het reguliere beloningsbeleid.

Bij- en omscholing

Werkgevers die NOW 2.0 aanvragen zijn bovendien verplicht om werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te doen. Bij de aanvraag dient daartoe een verklaring te worden ingediend. Het betreft een inspanningsverplichting. Daarmee lijkt het een vrijblijvende verplichting maar ik verwacht dat het niet plegen van voldoende inspanningen op dit gebied van invloed is op de beoordeling van eventuele ontslagaanvragen. Het is daarmee niet geheel zonder risico om deze verplichting te negeren.

NL leert door

Er is een afzonderlijk steunpakket aangekondigd voor het behoud van werkgelegenheid dat dient ter ondersteuning van de scholingsverplichting. Behalve de naam, NL leert door, is daar voor het overige nog niets over bekend.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Voor de bedrijven die behoren tot de sectoren voor wie de TOGS-regeling geldt, komt een tegemoetkoming voor de vaste kosten. Onder horeca- en recreatiebedrijven, sportscholen en culturele instellingen met een omzetverlies van ten minste 30 % komen in aanmerking voor de regeling, waarbij de vaste lasten worden gecompenseerd met een maximum van € 50.000,00 over vier maanden.

Verlengingen

De Tozo-regeling wordt ongewijzigd verlengd met drie maanden.

Ook de onder NOW 1.0 toepasselijke versoepeling van de regels rondom belastingbetaling worden verlengd met 4 maanden.

Dit geldt ook voor de staatsgegarandeerde leningen. In een eerder blog heb ik reeds stil gestaan bij het onjuiste beeld dat bij veel ondernemers bestaat bij deze financieringsvormen en de risico’s die aan deze leningen kleven.

Gevolgen

Het kabinet vertrouwt er blijkbaar op dat de crisis niet lang meer zal duren. In dat geval valt wat te zeggen voor de afgekondigde maatregelen en de verlenging daarvan. Bedrijven en werkgelegenheid blijven behouden zodat aan het einde van de crisis de bedrijvigheid zoals voorheen kan worden hervat.

Duurt de crisis langer, ontstaat een probleem. De overheid kan niet eindeloos bedrijven overeind houden en werkgelegenheid blijven beschermen. Als de economie niet snel verbetert, ontstaat een situatie waarin de overheid de steunmaatregelen noodgedwongen moet beëindigen of verminderen. In dat geval zullen veel bedrijven alsnog failleren met alle gevolgen van de werkgelegenheid van dien. Dan zijn de huidige maatregelen enkel uitstel van executie geweest.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Niet voor niets wordt er een dringende oproep gedaan aan het kabinet om de gewijzigde faillissementswet met spoed door het parlement te loodsen, die de buitengerechtelijke afdoening van problematische schulden mogelijk maakt, waardoor faillissementen alsnog kunnen worden voorkomen en de bedrijvigheid voor zoveel als mogelijk kan worden voortgezet.

Echt spoed lijkt er echter niet gemaakt te worden met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), zodat het nog wel even zal duren voordat deze oplossing daadwerkelijk beschikbaar komt.

Conclusie

Al met al stelt het kabinet opnieuw een enorm bedrag beschikbaar om de gevolgen van COVID-19 te verzachten, in de hoop dat werkgelegenheid behouden blijft, de economische schade beperkt blijft en niet al te veel bedrijven failliet zullen gaan.

Dat de hiervoor genoemde regelingen voor een aantal bedrijven het verschil zullen maken tussen overleven en failliet gaan, leidt geen twijfel. Dat er daarnaast bedrijven zijn die gebruik maken van de tegemoetkomingen zonder daar recht op te hebben, lijkt me evenmin weinig verrassend. Voor het overgrote deel van de bedrijven in moeilijkheden ben ik bang dat enkel sprake is van uitstel van executie.

Maar de uitgestelde belastingplicht en de rente- en aflossingsvakanties bij de banken, al dan niet in combinatie met het terugbetalen van onverhoopt teveel ontvangen subsidie, gaat voor veel bedrijven alsnog de nekslag betekenen. Door alle beperkingen en maatregelen is het immers nog maar mondjesmaat mogelijk om omzet te genereren, terwijl uiteindelijk al die uitgestelde lasten wel moeten worden betaald. En dat op een moment dat de reguliere lasten ook weer moeten worden betaald. Ik ben bang dat veel bedrijven dat alsnog niet gaan redden. Maar ik hoop dat ik ongelijk krijg en dat de maatregelen echt werken.

Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!