Wat is een UBO en waarom is het UBO-register er?

Het UBO-register moet de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor illegale handelingen, zoals witwassen en het financieren van terrorisme, makkelijker maken. Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie.

Volgens de wet is een uiteindelijk belanghebbende: ‘De natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit’.

Hierbij moet je denken aan personen met meer dan 25% aandelen in een organisatie, personen die meer dan 25% van het stemrecht of het economisch belang hebben, of feitelijk gezien de zeggenschap hebben over de organisatie.

Inschrijving KvK voor 27 september 2020? -> Verplichte inschrijving voor 27 maart 2022

Waarom is het register nuttig voor jou als ondernemer?

Het register zorgt voor transparantie en duidelijkheid. Je ziet wie de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie is en daardoor is het makkelijker te voorkomen dat je in zee gaat met criminelen. Door het register is er namelijk toegang tot enkele gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden van organisaties. Het register is voor jou als ondernemer dus nuttig, gezien het feit dat er meer informatie beschikbaar is over degene met wie je wellicht zaken gaat doen.

Daarnaast voorkom je met het inschrijven hoge boetes en een grote schade aan de reputatie van jouw onderneming. Je wilt als ondernemer natuurlijk niet dat mensen denken dat jouw onderneming zich niet aan de wettelijke verplichtingen houdt.

Maar voor wie geldt dit nu?

Wanneer heb je te maken met het register?

Heb je een besloten vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid? Dan is het registreren van een UBO verplicht voor jou als ondernemer. Ondernemers met een naamloze vennootschap kunnen ook verplicht zijn tot inschrijving.

Daarnaast hebben Societas Europaea (Europese naamloze vennootschappen) en Societas Cooperativa Europaea (Europese coöperatieve vennootschappen) een verplichting tot het inschrijven van hun UBO’s in het register. Ook hebben EESV (Europese economische samenwerkingsverbanden), die hun zetel in Nederland hebben kijkende naar hun statuten, te maken met het UBO-register. Deze samenwerkingsverbanden moeten dus ook de uiteindelijk belanghebbende(n) in het UBO-register inschrijven.

Als jouw onderneming een van de onderstaande rechtsvormen heeft, dan ben je ook verplicht een UBO in te schrijven:

 • stichting;
 • vereniging;
 • onderlinge waarborgmaatschappij;
 • rederij;
 • coöperatie;
 • maatschap;
 • VOF (vennootschap onder firma);
 • CV (commanditaire vennootschap);
 • Kerkgenootschappen.

Als jouw onderneming een van de onderstaande rechtsvormen heeft, dan hoef je geen UBO in te schrijven:

 • eenmanszaak;
 • publiekrechtelijke rechtspersoon;
 • beursgenoteerde vennootschap;
 • VVE (vereniging van eigenaars);
 • historische rechtspersoon;
 • vereniging met geen volledige rechtsbevoegdheid, indien deze geen onderneming drijft.

Waarom moet je een UBO inschrijven?

Ben je verplicht om een UBO in te schrijven, maar handel je in strijd met de wettelijke verplichtingen? Dan is het mogelijk dat je een sanctie opgelegd krijgt. Dit kan bestuursrechtelijk of strafrechtelijk zijn.

Heb je meer dan 25% van de aandelen, dan geldt voor jou de inschrijfverplichting!

Bestuursrechtelijk kun je een boete van maximaal €21.750 en een dwangsom opgelegd krijgen. Op strafrechtelijk gebied kan het niet naleven van de wettelijke verplichtingen uitlopen op een gevangenisstraf, een taakstraf of een geldboete. Gezien het feit dat er zowel een last onder dwangsom en een bestuurlijke of strafrechtelijke boete kan worden opgelegd, kan de boete uiteindelijk hoger dan €21.750 worden.

Je bent volgens de nieuwe anti-witwasrichtlijn verplicht correcte en recente informatie in het register op te nemen. Wwft-instellingen moeten, indien zij ongelijkheden constateren tussen de informatie in het register en de informatie die zij hebben, hier een melding van maken.

De uiteindelijk belanghebbende moet alle gegevens leveren die van belang is voor het doen van de inschrijving. Daarnaast moet de uiteindelijke belanghebbende recente en accurate informatie leveren.

Bekijk hoe we werken

Wie kan de gegevens van de inschrijving zien?

Iedereen kan de volgende gegevens zien:

 • de voor- en achternaam;
 • de maand waarin de UBO is geboren;
 • het jaar waarin de UBO is geboren;
 • de nationaliteit;
 • het woonland;
 • de aard en de omvang van het economisch belang van de UBO.

Enkel bevoegde autoriteiten kunnen de volgende gegevens zien:

 • BSN;
 • BSI (buitenlands fiscaal identificatienummer);
 • geboortedag;
 • geboorteplaats;
 • geboorteland;
 • woonadres;
 • afschrift van een geldig legitimatiebewijs;
 • afschrift van documenten waaruit het belang van de uiteindelijk belanghebbende blijkt.

Bij bevoegde autoriteiten kun je onder andere denken aan de Belastingdienst en de FIOD.

Indien de UBO minderjarig is, de UBO niet handelingsbekwaam is, of als er sprake is van een risico die niet in verhouding staat tot het openbaar maken van de gegevens, dan is het mogelijk het openbaar maken van de gegevens tegen te gaan.

Wanneer moet je de UBO hebben ingeschreven?

Als jouw onderneming voor 27 september 2020 bij de KvK stond ingeschreven, heb je tot 27 maart 2022 de tijd om de inschrijving van jouw UBO(‘s) te doen. Indien jouw onderneming niet voor 27 september ingeschreven stond bij de KvK, dan heb je een week de tijd om de inschrijving te voltooien.

 Waaraan moet je denken bij het doen van de inschrijving?

Voor de inschrijving op de website van de KvK is van belang dat je weet wie uiteindelijk belanghebbende is en wie tekenbevoegd is en wijzigingen mag doorgeven.

De volgende gegevens moet de tekenbevoegde aanleveren:

 • voor- en achternaam;
 • BSN;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • DigiD;
 • IBAN op naam van de tekenbevoegde.

De volgende gegevens van de UBO heb je nodig:

 • voor- en achternaam;
 • BSN/ TIN;
 • geboortedatum,- land,- en plaats (indien BSN ontbreekt);
 • nationaliteit;
 • adres;
 • kopie geldig legitimatiebewijs.

Ook moet je documenten aan de opgave toevoegen waaruit het belang van de uiteindelijk belanghebbende blijkt. Deze regeling is niet van toepassing, indien de uiteindelijk belanghebbende alle aandelen in de organisatie heeft. Alleen de betreffende uiteindelijk belanghebbende mag dan als aandeelhouder staan ingeschreven in het Handelsregister.

Tot slot

In dit blog heb je meer informatie gekregen over het UBO-register. Nu weet je wat je moet doen bij de inschrijving van de uiteindelijk belanghebbende van jouw organisatie.

Mocht je meer informatie willen, of heb je vragen, dan kun je bij ons altijd terecht. Je kunt contact opnemen met ons via: 0412-649109 of info@zandvoort-legal.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!