Over het wegstrepen van schulden, verrekening
Stel, u heeft zaken geleverd aan uw klant en uw klant verricht op zijn beurt werkzaamheden voor u. Beide partijen sturen de ander vervolgens een factuur voor geleverde goederen en verrichte diensten. In hoeverre bestaat dan de mogelijkheid om deze vorderingen tegen elkaar weg te strepen, oftewel de vorderingen met elkaar te verrekenen?

Shipyard en Börger
Over een soortgelijke situatie heeft de rechtbank Noord-Nederland recent geoordeeld. Shipyard was als onderaannemer ingeschakeld door Börger voor het produceren van scheepsluiken. Eind juni 2013 zond Shipyard aan Börger een factuur voor de werkzaamheden die zij had verricht. Börger had op haar beurt producten en diensten geleverd aan Shipyard, waarvoor Börger facturen aan Shipyard had gezonden.

Omdat de factuur van Börger niet werd voldaan, zond Börger een betalingsherinnering. Hierop antwoordde Shipyard vervolgens dat ook haar factuur nog niet was betaald en dat zij het bedrag verrekende. Hierdoor bleef een restbedrag over dat Börger aan Shipyard moest betalen.

Een van de vragen in deze procedure was of Shipyard mocht verrekenen.

Vereisten voor verrekening
De wet bepaalt dat verrekening mogelijk is onder de volgende voorwaarden:

  • partijen moeten over en weer een vordering hebben;
  • de vorderingen moeten elkaar beantwoorden. Dit is het geval als het twee geldvorderingen betreft;
  • de vordering van degene die een beroep doet op verrekening moet opeisbaar zijn;
  • er moet een beroep worden gedaan op verrekening; dit gaat niet automatisch.

Faillissement
Ook als de andere partij failliet gaat kan een vordering worden verrekend. Indien beide vorderingen vóór datum faillissement zijn ontstaan, mag ook tot verrekening worden overgegaan. Dit mag zelfs als de goederen of diensten al zijn geleverd, maar nog niet zijn gefactureerd. De hiervoor genoemde eis van opeisbaarheid, geldt bij verrekening in faillissement niet.

Algemene voorwaarden
Verrekening is mogelijk op grond van de wet, maar is van regelend recht. Dit betekent dat partijen hierover andere afspraken kunnen maken. Zo komt het voor dat de bevoegdheid tot verrekening wordt uitgesloten in algemene voorwaarden.

Mocht Shipyard verrekenen?
Terug naar de zaak tussen Shipyard en Börger; mocht Shipyard de vorderingen verrekenen?

Hiervoor moeten de hiervoor besproken voorwaarden worden nagelopen:

  • ✓ partijen hebben over en weer een vordering;
  • ✓ de vorderingen beantwoorden aan elkaar;
  • ✓ Shipyard heeft een beroep gedaan op verrekening;
    • X maar is de vordering van Shipyard opeisbaar?

De rechtbank oordeelde dat de vordering van Shipyard niet opeisbaar was, omdat Börger betaling had opgeschort. Börger had bij Shipyard geklaagd over de kwaliteit van het werk, de scheepsluiken hadden een onjuiste maat. Dit was (nog) niet opgelost door Shipyard.

Tot slot
In de praktijk worden regelmatig vorderingen tegen elkaar weggestreept, zonder dat dit voor problemen zorgt.

Ook kan verrekening een goed middel zijn indien de wederpartij weigert de factuur te betalen en uzelf nog iets verschuldigd bent aan de wederpartij. Het is dan aan deze wederpartij om de verrekening te betwisten, zoals Börger in de besproken kwestie heeft gedaan.

U kunt het ook zelf oneens zijn met een verrekening door de wederpartij. In dat geval bespreek ik graag met u of aan de vereisten is voldaan en verrekening wel mogelijk was.