De meeste werkgevers willen in januari van een jaar weten wanneer werknemers hun vakantie wensen op te nemen. Werknemer bouwen over ieder jaar waarin zij werken, vakantiedagen op. Het minimumaantal vakantiedagen bedraagt vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Of als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd. Werkt een werknemer 40 uur per week, bouwt de werknemer 160 vakantie uren op. Dat betreft 20 vakantiedagen. In de arbeidsovereenkomst of de cao kunnen extra vakantiedagen zijn opgenomen. Dit zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

In overleg met de werknemer kan een vastgestelde vakantie gewijzigd worden.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin deze aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na vijf jaar. Je dient er als werkgever rekening mee te houden dat als je als werkgever, de werknemer niet daadwerkelijk in staat hebt gesteld de vakantiedagen op te nemen en over de gevolgen van het niet opnemen niet hebt geïnformeerd, de vakantiedagen niet kunnen vervallen.

Als werkgever ben je verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de wettelijke vakantiedagen op te nemen. In januari zullen jouw werknemers vermoedelijk ook de gewenste vakantiedagen hebben doorgegeven. Daarvoor zal op dat moment toestemming zijn gegeven. Zou er niet gereageerd zijn op de aanvraag van de vakantiedagen van de werknemers, dan zou de vakantieaanvraag zijn vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer. Als werkgever kun je een dergelijke vakantieaanvraag afwijzen als je daarvoor gewichtige redenen hebt.

Gewichtige redenen

Volgens de regering is sprake van gewichtige redenen als het inwilligen van een verzoek om vakantie tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. De gevolgen die de verstoring van de bedrijfsvoering met zich meebrengt moet je als werkgever afwegen tegen de gevolgen die het niet inwilligen van het verzoek om vakantie voor de werknemer heeft. Maar wanneer is nu sprake van ernstige verstoring van de bedrijfsvoering?

Als werkgever ben je verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de wettelijke vakantiedagen op te nemen.

Twee voorbeelden:

  • de situatie in een seizoensbedrijf, de werknemers willen hun vakantie opnemen tijdens de seizoenspiek;
  • de situatie in een klein bedrijf, het bedrijf zou gesloten moeten worden omdat vervanging niet mogelijk is.

Vakantie en corona

Dus willen werknemers hun vakantiedagen intrekken, dan hoeft de werkgever daar niet aan mee te werken als de werkgever weinig / minder werk heeft door bijvoorbeeld corona en / of bijvoorbeeld ook gebruik heeft moeten maken van de noodmaatregelen van het UWV. Daarnaast zou er een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaan als alle werknemers hun vakantiedagen intrekken.

Vastgestelde vakantie wijzigen

Wat ook kan gebeuren is dat de werknemer een vakantie heeft gepland, jouw bedrijf is lang gesloten geweest, maar mag nu weer open en jij hebt deze werknemer hard nodig, wat dan? Dan geeft de wet mogelijkheden aan de werkgever. Als er namelijk gewichtige redenen zijn, kan na overleg met de werknemer de vastgestelde vakantie worden gewijzigd.

Wat valt er onder deze gewichtige redenen?

Je moet dan denken aan plotselinge drukte in het bedrijf of in verband met plotselinge ziekte van een vervanger van werknemer en de onmisbaarheid van de werknemer. De schade die de werknemer lijdt door de wijziging van de vakantie, dient de werkgever te vergoeden. Het gaat dan in de eerste plaats om de annuleringskosten van bijvoorbeeld een vakantiehuis of geplande tripjes.

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar.

Verplicht vakantie opnemen vanwege corona

Mag je als werkgever een werknemer verplicht vakantie op laten nemen door corona? Het antwoord hierop is: nee. Als er in de cao min-uren zijn opgenomen, dan kan in bepaalde gevallen wel van werknemer gevergd worden, dat werknemer deze uren op een later moment inhaalt. Het moet dan wel redelijk zijn en daarbij moet je als werkgever vanzelfsprekend ook de arbeids- en rusttijdenwet in acht nemen. Ook kan een werkgever, mits in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de werkgever mag bepalen wanneer de werknemer ADV-uren opneemt, ADV-uren laten opnemen. Daarbij dient wederom in de cao gekeken te worden.

 Advies

Twijfel je over de vraag van jouw werknemer? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder 0412-649109 of elucius@zandvoort-legal.nl.

Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!