Nieuws

Hoe eindigt een B.V. en waar moet je op letten?

Wegwijs in een zakelijk vaarwel: hoe eindigt een B.V. en waar moet je op letten?

In de dynamische wereld van ondernemerschap is het ook belangrijk om voorbereid te zijn op de mogelijkheid van een zakelijk vaarwel. Of het nu voortkomt uit strategische beslissingen, economische uitdagingen, persoonlijke omstandigheden, een naderende pensioenleeftijd of omdat je simpelweg klaar bent met het ondernemerschap, het einde van een onderneming markeert een cruciaal hoofdstuk in het ondernemersverhaal.

Maar hoe eindigt een B.V. eigenlijk? In deze blog praat ik je in het kort bij over de mogelijke manieren van bedrijfsbeëindiging bij B.V.’s.

Voor de beëindiging van een B.V. zijn verschillende opties beschikbaar. Als ondernemer zul je een zorgvuldige afweging moeten maken over de meest geschikte optie.

Ik zal de onderstaande mogelijkheden hier bespreken:

  • het indienen van een eigen faillissementsaanvraag
  • ontbinding met vereffening
  • turboliquidatie
Het indienen van een eigen faillissementsaanvraag

Soms kan het verstandig zijn om je eigen faillissement aan te vragen. Als het faillissement boven je hoofd hangt en je voorziet dat je je schuldeisers niet meer kan betalen kan het verstandig zijn om je eigen faillissement aan te vragen. Dit zal over het algemeen het geval zijn als er meer schulden dan baten in de B.V. zijn. Door het aanvragen van je eigen faillissement behoud je enige controle over hoe dingen verlopen, bijvoorbeeld door zelf te kunnen beslissen wanneer het faillissement wordt uitgesproken. De voorwaarden voor het aanvragen van een eigen faillissement zijn:

  • je hebt 2 of meer schulden, waarvan 1 opeisbaar (de betalingstermijn is voorbij) en,
  • je hebt die schulden bij 2 of meer schuldeisers en,
  • je bent gestopt met betalen.

Let wel op: een aanvraag van eigen faillissement kan – indien de aanvraag niet tijdig, onder de juiste omstandigheden en met inachtneming van de regels wordt gedaan – leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Zo kan bijvoorbeeld sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid indien de curator oordeelt dat de belangen van de schuldeisers zijn geschaad door het aanvragen van je eigen faillissement en dat daarmee sprake is van een ‘’kennelijk onbehoorlijke taakvervulling’’. Voor meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid verwijs ik je naar mijn blog: https://zandvoort-legal.nl/nieuws/bestuurdersaansprakelijkheid-hoe-zat-het-ook-alweer/

Ook is het mogelijk dat tot het oordeel wordt gekomen dat sprake is van misbruik door het aanvragen van je eigen faillissement. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien er geen baten aanwezig zijn en deze baten ook niet te verwachten zijn om te kunnen worden aangewend om de kosten van de curator te voldoen of er geen baten zijn en deze ook niet te verwachten zijn voor het aanbieden van een akkoord aan schuldeisers.

Van de andere kant geldt ook: vraag je geen faillissement aan terwijl je dat wel zou moeten doen, dan kan je daarvoor mogelijk ook aansprakelijk zijn.

Indien er meer schulden dan baten aanwezig zijn in de B.V., kan je ook overwegen om een akkoord aan je crediteuren aan te bieden.

Ontbinding met vereffening

Het is mogelijk om tot liquidatie over te gaan indien er meer baten dan schulden aanwezig zijn in de B.V. en de schuldeisers dus allemaal betaald kunnen worden. De algemene vergadering van aandeelhouders dient in beginsel het besluit omtrent het staken van de activiteiten te nemen, tenzij de statuten van de B.V. anders bepalen. Een dergelijk besluit moet kenbaar gemaakt worden bij de Kamer van koophandel. Ook moet er in een landelijk verspreid dagblad melding worden gemaakt van het feit dat de B.V. wordt geliquideerd.

Vervolgens zal er worden vereffend. Tijdens de vereffening worden alle activa van de B.V. verkocht, afgewikkeld of overgedragen, en worden openstaande schulden en verplichtingen voldaan. Als vervolgens nog vermogen overblijft, dan keert de vereffenaar dit uit aan eventuele aandeelhouders of gerechtigden (tenzij de statuten anders bepalen). Na de voltooiing van de vereffening stelt de vereffenaar een document op dat bekendstaat als de ‘rekening en verantwoording’. Als er een overschot is dat verdeeld moet worden onder twee of meer partijen, moet de vereffenaar ook een ‘verdelingsplan’ opstellen. Deze documenten moeten worden ingediend bij het Handelsregister. Schuldeisers kunnen bezwaar maken tegen de liquidatie. Nadat de periode voor het indienen van bezwaren is verstreken en er geen bezwaren zijn ingediend, kan de vereffenaar overgaan tot de verdeling en uitkering.

Turboliquidatie

Voor een turboliquidatie kan worden gekozen indien er geen baten in de B.V. aanwezig zijn. Bij een turboliquidatie is geen vereffening (financiële afhandeling) nodig en kun je de ontbinding van een rechtspersoon snel afwikkelen. Een turboliquidatie is sneller en goedkoper dan een ‘normale’ liquidatie. Echter, aan turboliquidatie kleven natuurlijk ook nadelen.

Zo speelt ook hier het risico van persoonlijke aansprakelijkheid van de (voormalige) bestuurder een rol, indien de bestuurder onrechtmatig zou hebben gehandeld jegens schuldeisers en hem daarvan een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Er kan sprake zijn van benadeling wanneer het aan het licht komt dat inkomsten zijn achtergehouden, activa zijn weggehaald voordat de turboliquidatie plaatsvond, of wanneer er selectieve betalingen aan schuldeisers zijn gedaan. Het is aan schuldeisers om te bewijzen dat zij nadeel hebben ondervonden. Echter, daarvoor is het essentieel dat de schuldeiser beschikt over voldoende informatie en dit is vaak niet het geval. Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking, in beginsel voor een periode van twee jaar. Het doel van deze wet is om de transparantie bij turboliquidatie te vergoten, de verantwoording van het bestuur te verbeteren, misbruik tegen te gaan en de schuldeisers beter te beschermen.

Een ander risico van turboliquidatie is dat de vennootschap achteraf heropend wordt. Als er wel baten aanwezig blijken te zijn, kan een schuldeiser verzoeken dat de vennootschap heropend wordt en er over wordt gegaan tot vereffening.

Tot slot is het ook een risico dat schuldeisers zelfs na de ontbinding nog het faillissement van de vennootschap aan kunnen vragen.

TIP

Houdt er verder rekening mee dat het van groot belang is dat de statuten van de B.V. altijd worden nageslagen. Verder geef ik je als praktische tip mee om op voorhand een ‘’checklist’’ op te stellen met punten waar je aan moet denken. Zo komt er erg veel kijken bij het beëindigen van een onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de juridische aspecten, de financiële afwikkeling, mededelingen aan belanghebbende, het voldoen aan wettelijke en statutaire verplichtingen, opzeggen van contracten, personeelsaangelegenheden, intellectueel eigendom, archivering van documenten etc.

Wil je meer weten over het einde van jouw onderneming, sparren over de mogelijkheden of actieve begeleiding bij de beëindiging? Schroom niet om contact op te nemen! Op die manier weet je zeker dat je alle noodzakelijke stappen correct en volgens de wet voltooit. Via 0412 64 91 09 en info@zandvoort-legal.nl kun je contact met ons opnemen.

zet die eerste stap

Toe aan een rechterhand?

Graag plannen we een afspraak om te kijken welke SamenwerkingsVorm past.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van juridische ontwikkelingen voor ondernemend Nederland.

Laatste nieuws