Nieuws

Nieuwe wetgeving voor ondernemers in 2024!

Nieuw jaar, nieuwe wetgeving! Het nieuwe jaar 2024 is begonnen en dat betekent ook dat er nieuwe wetten in werking zijn getreden. Al eerder is er een blog online verschenen over de nieuwe wetgeving rondom verhuur. Er zijn echter meer wijzigingen die interessant kunnen zijn voor ondernemers. In dit blog zet ik de belangrijkste veranderingen onder elkaar.

Nieuwe omgevingswet

Het omgevingsstelsel gaat op de schop! 26 wetten, bijbehorende besluiten en regelgeving worden samengevoegd tot één wet: de nieuwe omgevingswet. De wet bundelt de regels en maakt de regels eenvoudiger en overzichtelijker. Er komt één Omgevingsloket waar je één aanvraag doet en het college één besluit neemt.

Elke gemeente heeft vanaf 2024 een eigen omgevingsplan. Voorheen werden deze regels en afspraken vastgelegd in het bestemmingsplan en verordeningen. Op de website van het Omgevingsloket is alle informatie uit de omgevingsplannen beschikbaar.

Wat verandert er voor jou?

 • Er is nog maar één vergunning nodig van een plan. Dit geldt ook als er meerdere overheden betrokken zijn bij het plan.
 • Er volgt sneller een beslissing op een plan. Binnen 8 weken na aanvraag volgt een beslissing in plaats van 26 weken, soms duurt het langer en komt er een verlenging.
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie, zodat er meer mogelijkheden zijn om als burger of onderneming een plan uit te voeren. Overheden moeten omwonende en bedrijven betrekken bij de plannen. De nieuwe wet bevat regels over deze participatie. In de definitieve plannen moet staan wie de overheid bij de plannen heeft betrokken en welke uitkomsten er zijn.
 • Ook initiatiefnemers, zoals omwonenden en ondernemers, dienen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning aan te geven wat zij aan participatie hebben gedaan.
 • De Gemeente kan bepalen wat jij als bedrijf moet doen om de omgeving van je bedrijf schoon te houden. Op dit moment ben je als bedrijf verplicht zwerfafval in een straal van 25 meter rond je bedrijf op te ruimen. Dit geldt voor (zwerf)afval dat bij jouw bedrijf vandaan komt. De 25-meterregel blijft van kracht tot de gemeente de regels omtrent afval aanpast in het omgevingsplan.

Alle partijen, te weten gemeente, provincies, waterschappen en rijkspartijen, moeten nu aan de slag met de implementatie van de nieuwe wetgeving. Gemeenten hebben tot 1 januari 2027 de tijd om een omgevingsvisie op te stellen, een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Vanaf 1 januari 2024 moeten gemeenten voldoen aan de minimale eisen van de nieuwe omgevingswet. Echter, zij hoeven nog niet te voldoen aan alle nieuwe eisen van het stelsel. Er geldt een overgangstermijn voor het omgevingsplan. Uiterlijk op 31 december 2031 moet elke gemeente zijn omgevingsplan af hebben, waarin alle regels staat voor het gehele grondgebied van de gemeente. Het omgevingsplan moet voldoen aan de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving en aan de digitale standaarden.

De Omgevingswet geldt voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2024. Voor vergunningaanvragen die al liepen vóór 2024 gelden nog de regels en processen van 2023. Her indiening van aanvragen is niet nodig.

Besluit werkgebonden personenmobiliteit

Dit besluit, onderdeel van de nieuwe omgevingswet, verplicht ondernemingen met meer dan 100 werknemers om gegevens te verstrekken over woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Als werkgever dien je onder andere gegevens te verzamelen over het aantal kilometers dat jouw werknemers afleggen en het jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoersmiddel en brandstoftype. Het besluit komt voort uit een wens van de regering om het woon-werk verkeer en zakelijke verkeer te verduurzamen. De wetgever was van plan het besluit vanaf 1 januari 2024 in te laten gaan, maar de ingangsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2024. Het eerste mobiliteitsrapport dien je uiterlijk 30 juni 2025 in te dienen en ziet op de periode van 1 juli 2024 t/m 31 december 2024.

Stijging van de loonkosten

Wet minimumloon

Op 1 januari 2024 is de Wet invoering minimumuurloon in werking getreden. Voorheen werd het wettelijke minimumloon per maand gekoppeld aan een fulltime werkweek in een bepaalde sector. In sommige sectoren kwam dit uit op 36 uur en bij andere op 40 uur. Hierdoor viel het minimumloon in bepaalde sectoren lager uit dan in andere sectoren. Daar komt nu verandering in. Het wettelijke minimumloon per maand, week of dag is veranderd naar een minimum loon per uur. Het minimumuurloon is vanaf nu gebaseerd op een werkweek van 36 uur, zodat het minimuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder gelijk is. Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur.

Daarnaast is het wettelijke minimumloon verhoogd met 3,75%. Het wettelijke bruto minimumloon voor werknemer van 21 jaar en ouder bedraagt nu €13,27 per uur onafhankelijk de uren in een werkweek. Er is een spoedwet naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin het plan om het wettelijke minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2% te verhogen. Naar verwachting zal het minimumuurloon dan stijgen naar minimaal € 13,43 per uur vanaf 1 juli 2024.

Pensioen opbouw vanaf 18 jaar

Het is sinds 1 januari 2024 mogelijk om vanaf 18 jaar pensioen op te bouwen. Dit neemt niet weg dat in sommige gevallen de pensioenregeling ook al op een jongere leeftijd kan beginnen. Pensioenregelingen die nog uitgaan van een toetredingsleeftijd van 21 jaar, zullen worden aangepast naar 18 jaar.

De verhoging van het minimumloon, de invoering van het uniform uurloon en de verandering in de pensioenopbouw leiden tot een stijging van de loonkosten.

Winst wordt zwaarder belast

De MKB-winstvrijstelling daalt ook per 1 januari 2024. Op Prinsjesdag was een daling van 12,7% aangekondigd. Na later overleg heeft het kabinet dit percentage echter bijgesteld naar 13,31% (dit was 14%). In 2024 betaal je meer belasting over de winst die je hebt gemaakt.

Als IB-ondernemer mag je een vast bedrag van je winst aftrekken, dit heet de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is fors omlaag gegaan. Waar dit eerst om een  bedrag van €5.030 ging (in 2023), is dit verlaagd naar een bedrag van €3.750 (voor 2024). De wetgever wil het fiscale verschil tussen zelfstandigen en werknemers verkleinen. De bedoeling is om de zelfstandigenaftrek geleidelijk aan af te bouwen naar € 2.470 in 2025, € 1.200 in 2026 en €900 euro in 2027.

Online een BV oprichten

Ondernemers hoeven niet meer naar het notariskantoor, maar kunnen vanaf huis een BV oprichten. Vanaf 1 januari 2024 is het namelijk ook mogelijk een BV online op te richten. De akte wordt via een videoverbinding met de notaris doorgenomen en kan vervolgens digitaal ondertekend worden. De notaris behoudt echter wel het recht voor om een online oprichting te weigeren, bijvoorbeeld bij vermoeden van identiteitsfraude of twijfels over de wilsbekwaamheid.

Verhoging wettelijke rente

De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser bijvoorbeeld kan eisen als er sprake is van een betalingsachterstand. De wettelijke rente is sinds 1 januari 2024 verhoogd van 6% naar 7% voor niet-handelstransacties. Onder niet-handelstransacties wordt verstaan alle overeenkomsten met particulieren of consumenten. Voor handelstransacties bedraagt de rente sinds 1 januari 2024 12,5%. Dit percentage geldt voor alle overeenkomsten tussen bedrijven (b2b) of tussen een bedrijf en overheid.

Overige veranderingen per 1 januari 2024:

 • De AOW-leeftijd is verhoogd naar 67 jaar (voorheen 66 jaar en 10 maanden).
 • De griffierechten zijn verlaagd met 13,5%. Deze verlaging geldt voor alle zaken, met uitzondering van civiele zaken met een vordering boven de €100.000 en zaken bij het Netherlands Commercial Court.
 • Verbod op plastic bestek en wegwerpservies in de horeca, met uitzonderingen.
 • De verkoop van e-sigaretten met een smaakje is verboden.
 • De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling is teruggebracht naar 1,95% (was tijdelijk 3%).
 • De onbelaste reiskostenvergoeding is verhoogd naar € 0,23 per kilometer. De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat omhoog naar € 2,35.
 • Verplichte veiligheidscoördinator bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Deze veiligheidscoördinator houdt toezicht op de veiligheid en de gezondheid op en rond de bouwplaats.

Ik wens je succes in het nieuwe jaar. Heb je vragen over wat de nieuwe wetgeving in jouw specifieke situatie kan betekenen? Wij denken graag met je mee. Je kunt ons team bellen via 0412 64 91 90 of mailen naar info@zandvoort-legal.nl

zet die eerste stap

Toe aan een rechterhand?

Graag plannen we een afspraak om te kijken welke SamenwerkingsVorm past.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van juridische ontwikkelingen voor ondernemend Nederland.

Laatste nieuws