Nieuws

Turboliquidatie: de nieuwe wet in een notendop

Beëindiging van de onderneming door middel van turboliquidatie: de nieuwe wet in een notendop

15 november 2023 treedt een nieuwe wet in werking, een die van groot belang is voor de ondernemer die wil stoppen met zijn onderneming door middel van een turboliquidatie. De nieuwe wet is de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Deze nieuwe wet zal deze manier van beëindiging van de onderneming wat bemoeilijken en minder snel maken voor jou als ondernemer. Ik zal in deze blog kort uiteenzetten wat er precies zal veranderen en waarom.

Turboliquidatie vóór de wetswijziging

Turboliquidatie is een vorm van beëindiging van de onderneming die snel en efficiënt kan zijn. Bij een turboliquidatie is namelijk geen vereffening (financiële afhandeling) nodig. De rechtspersoon wordt op eigen initiatief ontbonden. Turboliquidatie is alleen mogelijk als er op het tijdstip van deze ontbinding geen baten meer in de rechtspersoon aanwezig zijn. Bij deze ontbinding houdt de rechtspersoon meteen op te bestaan ongeacht eventuele schulden, mocht de onderneming die op het moment van ontbinding nog hebben.

Het enige wat nodig is voor het beëindigen van de onderneming bij deze vorm van turboliquidatie is een ontbindingsbesluit en melding van de ontbinding aan het handelsregister. Het risico voor jou als ondernemer is dat mocht blijken dat er toch baten aanwezig waren op het moment van ontbinding, de vennootschap dan achteraf heropend kan worden en er alsnog over moet worden gegaan tot vereffening. Ook is het mogelijk dat zelfs na de ontbinding nog het faillissement van de vennootschap kan worden aangevraagd als blijkt dat er toch baten zijn of als bijvoorbeeld sprake is van onbehoorlijk bestuur. Bij turboliquidatie speelt dus ook het risico van persoonlijke aansprakelijkheid van de (voormalige) bestuurder een rol, indien de bestuurder onrechtmatig zou hebben gehandeld jegens schuldeisers en hem daarvan een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Er kan sprake zijn van benadeling wanneer het aan het licht komt dat inkomsten zijn achtergehouden, activa zijn weggehaald voordat de turboliquidatie plaatsvond, of wanneer er selectieve betalingen aan schuldeisers zijn gedaan.

Bij de hiervoor genoemde risico’s is het aan de schuldeisers om te bewijzen dat zij nadeel hebben ondervonden en/ of dat er nog baten aanwezig zijn. Maar, daarvoor is het natuurlijk van belang dat de schuldeiser beschikt over voldoende informatie en dit was nu nog vaak niet het geval. Daar zal de nieuwe wet verandering in brengen.

Turboliquidatie na de wetswijziging en gevolgen van de wijziging

Na de wetswijziging van 15 november aanstaande zal je als ondernemer wanneer je de weg van turboliquidatie kiest binnen veertien dagen na de ontbinding bij de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven het volgende moeten deponeren:

 • Een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en van het voorgaande boekjaar als er op dit moment nog geen jaarrekening van dat boekjaar openbaar is gemaakt;
 • Een beschrijving van:
  • de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding; en
  • indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld; en
  • indien aan de orde, de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven;
 • De jaarrekeningen inzake de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor op basis van de wet een plicht tot openbaarmaking voor bestaat waaraan nog niet is voldaan en (indien van toepassing) de accountantsverklaring.

Onverwijld na de deponering dient het bestuur schriftelijk mededeling te doen aan de schuldeisers.

Op het moment dat een rechtspersoon is opgehouden te bestaan door middel van een turboliquidatie en één of meer schuldeisers onbetaald is/zijn gebleven, kan de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie een bestuursverbod opleggen aan de desbetreffende bestuurder indien:

 1. de bestuurder bij de ontbinding niet heeft voldaan aan de (nieuwe) verantwoordingsverplichting; of
 2. de bestuurder doelbewust namens de rechtspersoon handelingen heeft verricht of nagelaten, waardoor één of meer schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld; of
 3. in de twee daaraan voorafgaande jaren de bestuurder ten minste tweemaal eerder betrokken was bij:
 4. een faillissement; of
 5. een beëindiging van een rechtspersoon door turboliquidatie, waarbij één of meer schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, en hem daarvan een persoonlijk verwijt treft.

Als je als bestuurder (gedeeltelijk) in gebreke blijft met de naleving van de nieuwe verplichtingen, dan kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Er komen dus zeker fors wat verplichtingen bij voor jou als ondernemer als je via deze route jouw onderneming wil laten ophouden te bestaan. Door deze aanpassingen is het gemakkelijker voor schuldeisers om te zien hoe is gehandeld tijdens het ontbinden van de onderneming en of dit allemaal is gegaan zoals het hoort en de schuldeisers niet onrechtmatig zijn benadeeld.

Waarom deze wetswijziging

Deze wetswijziging heeft als doel om de transparantie bij turboliquidatie te vergoten, de verantwoording van het bestuur te verbeteren, misbruik tegen te gaan en de schuldeisers meer te beschermen.

Tijdelijke aard van de wetswijziging

In principe is de wetswijziging van tijdelijke aard, dat wil zeggen dat deze gewijzigde wet voor twee jaar gaat gelden vanaf de ingangsdatum van 15 november 2023.

Ondanks de termijn van twee jaar dat deze wet van kracht zal zijn bestaat wel de mogelijkheid voor de regering om de regeling te verlengen.

Mocht je vragen hebben of wil je meer weten van de nieuwe wet?                                                                                                                                        Via 0412 64 91 09 en info@zandvoort-legal.nl kun je contact met ons opnemen.

zet die eerste stap

Toe aan een rechterhand?

Graag plannen we een afspraak om te kijken welke SamenwerkingsVorm past.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van juridische ontwikkelingen voor ondernemend Nederland.

Laatste nieuws