Nieuws

Ziek uit dienst: de consequenties voor de werkgever

Wanneer ondervindt u hinder van het uit dienst gaan van een zieke werknemer?

Ik merk dat het in de praktijk niet altijd duidelijk is wanneer het voor een onderneming nadelig kan zijn als een zieke werknemer uit dienst gaat. Zijn er ook gevolgen voor u als een zieke werknemer op staande voet wordt ontslagen, zelf ontslag neemt of een vaststellingsovereenkomst tekent?

In dit blog vertel ik u meer over de gevolgen die u ondervindt bij het uit dienst gaan van een zieke werknemer. Voordat ik in ga op de verschillende manieren van beëindiging van een contract van een zieke werknemer, leg ik uit met welke gevolgen u rekening moet houden.

Gevolgen ziek uit dienst gaan van een medewerker:

  1. Door premiedifferentiatie hogere premie Whk
  2. Betalen ziekengeld aan UWV bij niet voldoen aan re-integratie verplichting
  3. Financiële consequenties; afhankelijk van de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
1. Premiedifferentiatie

Als werkgever draagt u jaarlijks sociale werkgeverspremies af over het loon van uw werknemers. Hiermee verzekert u uw werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Een premie die u als werkgever onder andere afdraagt, is de premie werkhervattingskas (hierna: Whk).

Iedere werkgever is standaard verplicht verzekerd voor de Whk via het UWV, maar voor (een deel van) de Whk is het ook mogelijk om eigenrisicodrager te zijn. Afhankelijk van de grootte van de organisatie betaalt de werkgever via de premies werknemersverzekeringen een individuele premie, sectorpremie of een combinatie van deze twee.

De gedifferentieerde premie Whk is voor iedere werkgever de som van twee premiecomponenten:

  • De gedifferentieerde premie WGA
  • De gedifferentieerde premie Ziektewet-flex

De ZW-flex is van belang voor de financiële gevolgen voor het al dan niet ziek uit dienst gaan van een werknemer. De hoogte van de premie die u als werkgever moet betalen hangt af van de grootte van uw onderneming.

Situatie kleine werkgever

Zo is de gedifferentieerde premie voor kleine werkgevers een sectorale premie. De sectorale premie bepaalt het UWV door wat andere werkgevers in een bepaalde sector doen. U behoort tot een kleine werkgever als u een loonsom heeft van minder dan € 942.500,00. Voor een kleine werkgever maakt het niet uit of een werknemer ziek uit dienst gaat. Dat het geen gevolgen heeft voor de kleine werkgever, betekent vaak wel dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet zal verlengen.

Middelgrote werkgever

Middelgrote ondernemingen met een loonsom tussen de € 942.500,00 – € 3.770.000,00 hebben een gedifferentieerde premie die gedeeltelijk individueel is en gedeeltelijk sectoraal. Voor het gedeelte dat individueel is bepaald, is het met name van belang hoeveel zieke werknemers uit dienst zijn getreden en een ziektewetuitkering aanvragen. Dit gedeelte is namelijk van directe invloed op de door u als werkgever te betalen premie.

U bent een grote werkgever (globaal 60 werknemers of meer)

Tot een grote onderneming behoren de ondernemingen met een loonsom van meer dan € 3.770.000,00. In dit geval is de gedifferentieerde premie volledig individueel bepaald.
Behoort u tot deze groep? Dan is het vooral voor u van belang om in overweging te nemen de zieke werknemer in dienst te houden.

Hoe kunt u de premie verlagen?

Als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, dan betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Whk. U hoeft dan namelijk het premiedeel ZW-flex niet te betalen. U moet aan eigenrisicodragerschap denken als het ziekteverzuim in uw organisatie laag is. Als uw werknemer namelijk ziek wordt, betaalt niet UWV, maar u de Ziektewet-uitkering. Ook als een werknemer ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na einde dienstverband ziek wordt.

Verder is het natuurlijk van groot belang dat u zorgt voor een goede re-integratie van uw werknemer. Dat kan namelijk ook het ziek uit dienstgaan van werknemers verminderen. En wat dacht u van goede preventie. Zorg eventueel voor een vitaliteitsplan, zodat u het aantal zieke werknemers vermindert.

Tot slot is het verstandig om in de arbeidsovereenkomsten met uw werknemers op te nemen, dat indien de werknemer uit dienst gaat, de werknemer direct een WW-uitkering aanvraagt. Als de werknemer daarna vervolgens ziek wordt, dan komt dit ten laste van UWV.

2. UWV verhaalt ziekengeld op werkgever

Naast de gedifferentieerde premie, is het ook van belang om te weten dat u niet kunt stilzitten als het contract van uw zieke werknemer bijna eindigt. U denkt wellicht: :ik ga geen tijd en geld meer investeren in de zieke werknemer die over anderhalve maand niet meer werkzaam is voor mijn onderneming.”

Dit kan u duur komen te staan. UWV hanteert namelijk het principe ‘de vervuiler betaalt’. Heeft u twee maanden niets aan de re-integratie gedaan, dan bestaat het risico dat UWV deze kosten en de daarbij behorende premies op u verhaalt.

3. Beëindiging arbeidsovereenkomst zieke werknemer 

Er zijn verschillende manieren waarop een zieke werknemer uit dienst kan treden. Denk bijvoorbeeld aan een ontslag op staande voet, opzegging, vaststellingsovereenkomst of contract voor bepaalde tijd eindigt.

Ontslag op staande voet

In beginsel geldt voor u als werkgever een verbod om gedurende de eerste twee jaren van ziekte de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer op te zeggen. Dit opzegverbod geldt niet als u de werknemer op staande voet ontslaat. Het gaat dan niet om een paar keer weigeren van het naleven van de voorschriften voor het ziekteverzuim, maar het structureel niet naleven van voorschriften en het niet meewerken aan de re-integratie ondanks voldoende pogingen van werkgever. Feit blijft dat een ontslag op staande voet een ultimum remedium is. Deze maatregel moet u dus altijd met de nodige voorzichtigheid inzetten.

Indien de zieke werknemer op staande voet is ontslagen, verspilt deze werknemer ook al zijn uitkeringsrechten. De werknemer heeft in dat geval noch recht op een ziektewetuitkering noch recht op een werkloosheidswetuitkering. Dit heeft dan ook geen gevolgen voor de premie die u moet betalen.

Opzegging door zieke werknemer

Er zijn zieke werknemers die hun contract zelf opzeggen. U doet er in dat geval verstandig aan uw werknemer te wijzen op de risico’s van het ziek uit dienst gaan. De werknemer kan anders later kenbaar maken dat hij een vergissing heeft gemaakt, met als gevolg dat u de werknemer terug in dienst moet nemen. Als u de gevolgen schriftelijk goed kenbaar maakt en de werknemer alsnog bij zijn opzegging blijft, kan de werknemer hier later niet op terug komen. Als de werknemer zijn contract zelf opzegt, heeft de werknemer geen recht op een uitkering. Dit heeft dan ook geen gevolgen voor de door u te betalen gedifferentieerde premie.

Vaststellingsovereenkomst

Als een werknemer een vaststellingsovereenkomst tekent wanneer hij ziek is, dan wordt de werknemer verwijtbaar werkloos en heeft de werknemer geen recht op een uitkering na afloop van het dienstverband. In dat geval heeft het voor u dus geen gevolgen voor de gedifferentieerde premie.

Ook is het mogelijk dat de werknemer na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst of binnen vier weken na het einde van het dienstverband ziek wordt. Voor een eigenrisicodrager van de Ziektewet betekent dit dat de werkgever de werknemer zal moeten helpen re-integreren en de ziektewetuitkering moet betalen. Voor een werkgever die niet eigenrisicodrager is, kan dit afhankelijk van de grootte van de onderneming gevolgen hebben voor de gedifferentieerde premie.

Contract voor bepaalde tijd

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming doet u er verstandig aan om de zieke werknemer al dan niet in dienst te houden. Valt u onder de kleine werkgevers, dan heeft het géén gevolgen voor de gedifferentieerde premie die u moet betalen. Voor een grote onderneming is de kans groot dat het aantrekkelijker is om de zieke werknemer in dienst te houden.

Ziek uit dienst; conclusie en aanbeveling

U heeft niet altijd financiële gevolgen van het uit dienst gaan van een zieke werknemer. Met name als de werknemer er zelf voor kiest uit dienst te gaan en/of door zijn toedoen wordt ontslagen (ontslag op staande voet) heeft dit geen invloed op de gedifferentieerde premie.

Als u overweegt om het contract van een zieke werknemer te verlengen, stel uzelf dan de volgende vragen:

  • Behoort mijn onderneming tot een kleine, middelgrote of grote onderneming?
  • Ben ik eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Twijfelt u of u het contract van uw zieke werknemer moet verlengen of beëindigen? Wij denken graag met u mee. Ook als u vragen heeft over het eigenrisicodragerschap, kunnen wij u helpen. Bel met 0412-649109 of mail mij elucius@zandvoort-legal.nl

zet die eerste stap

Toe aan een rechterhand?

Graag plannen we een afspraak om te kijken welke SamenwerkingsVorm past.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van juridische ontwikkelingen voor ondernemend Nederland.

Laatste nieuws