Waar moet je aan denken als je toch besluit over te gaan tot (grootschalige) bedrijfseconomische ontslagen? In dit blog licht ik het toe.

Lagere subsidie?

Als je in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 een ontslagvergunning aanvraagt wegens een bedrijfseconomische reden, dan wordt de loonsom van de medewerker afgetrokken van de uiteindelijke subsidie. Het is dus geen boete, maar de subsidie die later wordt vastgesteld, wordt dus wel lager. Op het moment dat je meer dan 20 medewerkers via collectief ontslag ontslaat, wordt er nog eens 5% extra in mindering gebracht op de subsidie.

Het subsidiebedrag wordt niet bij alle collectieve ontslagen verlaagd:

Als je als werkgever na het doen van melding met de belanghebbende werknemersverenigingen of bij het ontbreken daarvan een ander vertegenwoordiging van werknemers over iedere melding:

 • Overeenstemming hebt bereikt over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen of;
 • als geen overeenstemming is bereikt, maar gezamenlijk de Stichting van de Arbeid verzocht is te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is en de werkgever het verzoek niet heeft ingetrokken,

dan geldt de 5% aftrek niet.

Verleng je een contract voor bepaalde tijd met een werknemer niet, dan moet je dit niet zien als ontslag wegens bedrijfseconomische reden. Dit heeft alleen effect op de subsidie doordat de loonsom lager wordt.

Mocht je van plan zijn collectief ontslag toe te gaan passen, dien je meestal ook de Ondernemingsraad te raadplegen. De aanvullende voorwaarden die NOW 2.0 noemt gelden voor collectieve ontslagen die plaatsvinden in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020.

Wil je in aanmerking komen voor NOW 2.0?

Dan moet je het volgende aangeven op het aanvraagformulier van de NOW-regeling:

 • Dat de Wet melding collectief ontslag van toepassing is.
 • Je gedurende een periode van maximaal vier weken overlegt met de vakbonden (of indien deze er niet zijn een andere vertegenwoordiging van de werknemer) over de voorgenomen ontslagen.
 • Daarnaast mag je de ontslagaanvraag niet eerder indienen dan vier weken nadat de WMCO-melding (Wet melding collectief ontslag) aan UWV en de belanghebbende vakbonden is gedaan. De termijn van vier weken start op het moment dat alle informatie die nodig is voor een WMCO-melding, compleet is.

Welke informatie heb je nodig voor een WMCO-melding (ontslag van meer dan 20 personen)?

Als werkgever moet je een opgave doen van:

 • Het aantal werknemers van wie je voornemens bent de arbeidsovereenkomst te beëindigen met onderverdeling naar beroep, leeftijd en geslacht en ook het aantal werknemers dat je in dienst hebt.
 • Het tijdstip of de tijdstippen waarop je de arbeidsovereenkomsten wilt gaan beëindigen.
 • De criteria die aangelegd zullen worden bij het selecteren van de voor ontslag in aanmerking komende werknemers.
 • De wijze van berekening van eventuele afvloeiingsuitkeringen.
 • De wijze waarop je voornemens bent de arbeidsovereenkomsten met de werknemers te beëindigen.
 • Of de onderneming een ondernemingsraad heeft en/of de ondernemingsraad om advies is gevraagd.
 • Het tijdstip waarop je de ondernemingsraad over het betrokken besluit hebt geraadpleegd of zal gaan raadplegen.

En dan…

Je maakt melding bij UWV en stuurt een afschrift van de melding aan de belanghebbende verenigingen van werknemers.

Vervolgens houd je UWV op de hoogte van de raadpleging van de belanghebbende verenigingen van werknemers en de ondernemingsraad.

Als achteraf blijkt dat jouw onderneming zich niet aan de verplichtingen uit de Wet melding collectief ontslag heeft gehouden, dan kan de rechter het ontslag terug draaien.

Om te bepalen of je melding moet maken van collectief ontslag van 20 of meer werknemers moet je de volgende werknemers meetellen:

 • Ontslag via UWV
 • Ontslag met wederzijds goedvinden of via opzegging met instemming van de werknemer
 • Ontslag via een cao-ontslagcommissie
 • Ontslag via de kantonrechter (het gaat dan om de contracten die je niet tussentijds kan opzeggen. Dat is het geval als er bijvoorbeeld geen tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen.)

Toetsingskader bedrijfseconomisch ontslag ongewijzigd

Het toetsingskader wijzigt niet met het invoeren van de NOW-regeling. Als werkgever moet je nog steeds aannemelijk maken dat het ontslag noodzakelijk is als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden. Ook moeten er geen andere voor de hand liggende passende oplossingen zijn. Als werkgever zul je daarmee aannemelijk moeten maken dat de NOW-regeling of andere steunmaatregel een niet voor de hand liggende andere oplossing is. UWV zal zich hierbij wel terughoudend opstellen.

Als de belanghebbende vakbonden en de werkgever overeenstemming hebben bereikt over de aantallen ontslagen en dit ook blijkt uit een schriftelijke verklaring van deze vakbonden, dan toetst UWV de bedrijfseconomische noodzaak in beginsel niet conform de Ontslagregeling. Is er geen belanghebbende vakbond, maar de werkgever heeft wel overeenstemming met de vertegenwoordiging van de werknemers over het aantal ontslagen, dan heeft dit enkel gevolgen voor de hoogte van het subsidiebedrag. Dat is de verlaging van het subsidiebedrag met 5% zoals ik in dit blog heb benoemd. De wijze van beoordeling door UWV, wijzigt in dat geval niet.

Nieuwe voorwaarden NOW 2.0: geen dividend- en bonusuitkeringen

De NOW 2.0 heeft nieuwe voorwaarden toegevoegd. In bepaalde gevallen mogen bedrijven geen dividend uitkeren aan hun aandeelhouders of bonussen aan de directie, het bestuur of de raad van bestuur. Dit is aan de orde als jouw bedrijf minimaal € 100.000 aan voorschotten of minimaal € 125.000 aan subsidie ontvangt. Deze beperking geldt over 2020 en loopt tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Ook mag je geen eigen aandelen inkopen.

Inspanningsverplichting bij- of omscholing

Ook heeft NOW 2.0 een inspanningsverplichting voor de werkgever opgenomen. Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren om aan om- of bijscholing te doen. Als je een ondernemingsraad hebt, dient de ondernemingsraad toe te zien op de naleving van deze verplichting.

Verplichting accountantsverklaring

Als je de hiervoor genoemde grens bereikt en/of overschrijdt, dan geldt voor jouw bedrijf ook de verplichting, een accountantsverklaring af te geven. Deze accountantsverklaring moet gaan over de naleving van de subsidievoorwaarden.

Tot slot

Ondanks dat de NOW-regeling een bijdrage levert om jouw onderneming te laten voortbestaan, kan het helaas toch noodzakelijk zijn om werknemers te moeten ontslaan. De NOW-regeling 2.0  is inmiddels bij UWV aan te vragen.

Mocht je meer informatie willen over (collectief) bedrijfseconomisch ontslag, dan kun je mij bellen of mailen 0412-649109 of elucius@zandvoort-legal.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!