Een update over de tijdelijke noodmaatregel (NOW) overbrugging voor behoud van werkgelegenheid.

In dit blog ‘uitleg-steunmaatregelen-corona’ vind je informatie over de andere steunmaatregelen.

 Substantiële omzetdaling

Je kunt een beroep doen op de NOW-regeling als sprake is van een substantiële omzetdaling van ten minste 20%. De tegemoetkoming bedraagt in dat geval maximaal 90% naar rato van de omzetdaling.

In dit blog vind je een duidelijk stappenplan.

Als tegenprestatie vraagt de overheid zoveel mogelijk werknemers in dienstverband te houden. Dit geldt ook voor flexibel personeel en personeel met een 0-urencontract. Je mag het personeel daarom niet op basis van bedrijfseconomische redenen ontslaan.

Hoe wordt de substantiële omzetdaling berekend?

Deze omzetdaling moet zich voordoen over een periode van drie maanden waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze periode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Indien de onderneming op 1 januari 2019 nog niet bestond, dan geldt een afwijkende omzetbepaling.

De overheid realiseert zich dat de tijdvakken voor 2019 niet representatief kunnen zijn door bijvoorbeeld groei van de onderneming of seizoenspatronen. Een correctie is niet mogelijk gelet op het grote aantal aanvragen dat UWV moet behandelen.

Mocht jouw onderneming, deel uitmaken van een groep van rechtspersonen, dan geldt de omzetdaling op concernniveau.

Start regeling

UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te kunnen voeren. Morgen zal UWV definitief vaststellen of de regeling 6 april daadwerkelijk is uit te voeren. Om een slag om de arm te houden, is in de regeling de aanvraagperiode van 14 april tot en met 31 mei 2020 opgenomen.

Duur regeling

De NOW voorziet in eerste instantie voor een subsidie voor de loonkosten van maart tot en met mei 2020. De overheid houdt de mogelijkheid om deze regeling te verlengen, nadrukkelijk open.

De aanvraagperiode loopt van 14 april t/m 31 mei 2020.

Zij beslissen hier voor 1 juni 2020 over. Hierbij wordt uitdrukkelijk aangegeven dat bij een verlenging nadere voorwaarden aan de regeling kunnen worden verbonden.

 Voorwaarden NOW-regeling

Aan iedere regeling, zijn voorwaarden verbonden, zo ook aan de NOW-regeling. De twee belangrijkste voorwaarden zijn:
1.) de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en
2.) gedurende de periode waarvoor de subsidie wordt ontvangen geen ontslagaanvraag doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Als je minder mensen in dienst houdt, zal dit ook consequenties hebben voor de uiteindelijke subsidie. Omdat de loonsom naar beneden is bijgesteld, neemt de hoogte van de loonsom af en derhalve ook de tegemoetkoming in de loonkosten.

Van jou als werkgever wordt daarnaast verwacht dat indien je een beroep doet op deze regeling, je in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen verzoeken doet bij UWV om toestemming te krijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Deze voorwaarde geldt niet voor verzoeken die voor 18 maart zijn ingediend.

Mocht je toch besluiten om een ontslagverzoek in te dienen bij UWV, dan zal er een correctie plaatsvinden bij de vaststelling van de subsidie. Er wordt dan gekeken wat het loon is van de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt verhoogd met 50%. Het loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de subsidie wordt gebaseerd.

 Stappenplan aanvraag, voorschot en toekenning subsidie

 Stap 1: vraag subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een daling van de omzet van ten minste 20%

Stap 2: verwacht je dat de omzetdaling met vertraging zichtbaar wordt in de omzetcijfers, dan kun je aangeven dat je de meetperiode voor de omzetvergelijking 1 of 2 maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei  2020.

Stap 3: noteer de verwachte omzet in de 3 maanden van de door jou gekozen meetperiode en vergelijk deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4, zodat beide cijfers zien op een omzet van 3 maanden.

Stap 4: bereken vervolgens het omzetverlies in procenten. Dit percentage vul je in op het aanvraagformulier. Heb je als bedrijf meerdere loonheffingsnummers? Dan zal je meerdere aanvragen moeten doen, namelijk per loonheffingennummer. Bij elke onderneming vul je vervolgens wel dezelfde omzetdaling en meetperiode in.

Stap 5: mocht jouw bedrijf bijvoorbeeld pas in 2020 gestart zijn, dan zijn op het formulier van UWV nadere instructies opgenomen voor de berekening van het omzetverlies.

Stap 6: als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvang je een positief besluit van UWV. UVW verleent een voorschot van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag opgegeven gegevens over de verwachte omzetdaling. UWV baseert de gegevens over de loonsom op de polisadministratie. Als uitgangspunt wordt de maand januari 2020 genomen. UWV heeft een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. UWV streeft ernaar de betaling van de eerste termijn van het voorschot binnen 2-4 weken na de aanvraag te laten plaatsvinden. De betaling van het voorschot vindt in drie termijnen plaats.

Stap 7:  binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je een vaststelling van de subsidie aan te vragen. Een accountantsverklaring is hierbij in beginsel vereist. Binnen 4 weken na publicatie van de regeling, hopen zij meer duidelijkheid te kunnen geven onder welke grens een accountantsverklaring niet nodig is.

Stap 8: UWV zal binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag, de definitieve subsidie vaststellen. Er kan dan sprake zijn van een nabetaling, maar ook van een terugvordering, als blijkt dat het omzetverlies lager is uitgevallen.

Bij een groep van rechtspersonen, dan geldt de omzetdaling op concernniveau.

Hoe zit het met misbruik?

UWV heeft de mogelijkheid om betaling van voorschotten op te schorten indien sprake is van een ernstig vermoeden dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast kan UWV een reeds verleende subsidie gedeeltelijk of volledig terugvorderen.

Bovendien worden redelijke vermoedens van strafbare feiten, gemeld bij het Openbaar Ministerie en kunnen zij vervolgens een strafrechtelijk onderzoek starten. Verder worden er door middel van data-analyses controles uitgevoerd en ook achteraf zullen risicogerichte controles plaatsvinden.

Hulp en advies nodig?

Heb je hulp nodig bij het invullen van jouw aanvraag? Of heb je andere vragen over de NOW-regeling of andere steunmaatregelen, neem dan contact met mij op elucius@zandvoort-legal.nl of bel me.

In deze tijd realiseren wij ons als geen ander dat elkaar helpen en ondersteunen waar het kan, heel erg belangrijk is. Ons team staat voor je klaar! Bellen kan via 0412-649109,, mailen kan naar ons algemene mailadres info@zandvoort-legal.nl of naar een advocaat van ons team. En via skype of videobellen kunnen we ook met je in gesprek. En wees niet bang dat we je meteen de tijd in rekening brengen! Wij wensen alle ondernemingen, organisaties en ZZPérs veel succes en creativiteit om door deze periode te komen. Samen zijn we sterk!

Gratis adviesgesprek »

Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!