Wellicht heeft u weleens gehoord van ontbindende voorwaarden. Deze voorwaarden worden doorgaans als financieringsvoorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst van een woning.

De ontbindende voorwaarden bij het aankopen van een woning zijn voor de koper en/of verkoper een vorm van zekerheid. Wanneer het de koper bijvoorbeeld niet lukt om binnen het genoemde termijn de benodigde financiering te verkrijgen, kan de koper een beroep doen op de ontbindende voorwaarden en wordt de koop ongedaan gemaakt. Naast het financieringsvoorbehoud wordt ook wel opgenomen dat een nog uit te voeren bouwkundige keurig in orde moet zijn of de koper een NHG-garantie kan verkrijgen.

Commerciële contracten

In de praktijk zien wij ook steeds vaker dat er ontbindende voorwaarden worden opgenomen in commerciële overeenkomsten, zoals een volmacht of een distributieovereenkomst.

Als partijen tot een onderlinge overeenkomst komen, is het vaak de bedoeling dat deze overeenkomst zo snel mogelijk tot stand komt. Het kan zo zijn dat wanneer bepaalde omstandigheden zich voordoen de overeenkomst eindigt. Deze omstandigheden kunnen als ontbindende voorwaarden in het contract worden opgenomen. Toch is het contract vanaf dag 1 al van toepassing op beide partijen.

  • Alle verplichtingen in het contract moeten door beide partijen gewoon vanaf dag 1 worden nagekomen, ongeacht of er ontbindende voorwaarden in het contract zijn opgenomen.
  • Wanneer er beroep wordt gedaan op de ontbindende voorwaarden, dan vervalt de overeenkomst en moeten de partijen de prestaties ongedaan maken.

Ontbindende voorwaarden: toekomstig én onzeker

Een ontbindende voorwaarde moet altijd betrekking hebben op een toekomstige en onzekere gebeurtenis. Het moet dus onzeker zijn of de omstandigheid zich zal voordoen.

Als zeker is dat de gebeurtenis zal intreden maar het is onduidelijk wanneer dat zal zijn, is er geen sprake van een ontbindende voorwaarde.

Andere voorbeelden

Ook in andere overeenkomsten worden regelmatig ontbindende voorwaarden opgenomen. We geven enkele voorbeelden:

  • de directie of ander orgaan verleent geen goedkeuring binnen een bepaalde termijn;
  • een externe financiering wordt niet verkregen;
  • voor het project wordt de vereiste vergunning geweigerd;
  • in de arbeidsovereenkomst: de werknemer behaalt het vereiste diploma niet binnen een bepaalde termijn.

Let op: in de arbeidsovereenkomst mogen slechts onder bepaalde omstandigheden ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Laat u hierover informeren door een ervaren juridisch adviseur!

Advies

Het opnemen van een ontbindende voorwaarde kan erg nuttig zijn, de overeenkomst wordt alvast gesloten maar kan worden beëindigd indien de onzekere gebeurtenis zich voordoet. In de praktijk blijkt nog wel discussie te ontstaan over de vraag óf de voorwaarde zich voordoet of wanneer een partij de voorwaarde opzettelijk laat ingaan. Het is dan ook goed om de ontbindende voorwaarde duidelijk te omschrijven. Wij helpen u hier graag bij!

Neem contact met ons op en leg gerust uw situatie voor. Ons telefoonnummer is 0412-649109.

Lees ook: