Zo bouw je een waterdicht dossier op!

Henk is alweer 8 jaar werkzaam voor Gouden Bergen B.V. Sinds een jaar laat hij steeds vaker steken vallen. Zijn leidinggevende spreekt hem daar in de wandelgangen wel eens op aan. In juni 2019 maakt Henk een fout, waardoor Gouden Bergen B.V. een grote order misloopt. De maat is vol voor Gouden Bergen B.V.: Henk moet vertrekken!

Dit is zomaar een situatie die zich ook binnen jouw organisatie zou kunnen afspelen. Per 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd en per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Met ingang van 1 juli 2015 heeft de wetgever strengere eisen aan het dossier van de werkgever opgelegd. Per 1 januari 2020 wordt het voor werkgevers weer gemakkelijker om afscheid te nemen, omdat meerdere ontslaggronden te cumuleren zijn.

Betekent dit dan ook dat het dossier aan minder eisen hoeft te voldoen?

Dat ga ik je hieronder uitleggen.

Voor de A-en B-grond moet je bij het UWV zijn.

Per 1 juli 2015 stelt de wet de volgende eisen aan het dossier van een disfunctionerende werknemer.

 1. Het disfunctioneren is niet het gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer;
 2. De werknemer moet tijdig in kennis zijn gesteld van zijn disfunctioneren;
 3. De werknemer moet in de gelegenheid zijn gesteld zijn functioneren te verbeteren;
 4. Het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer;
 5. Herplaatsing van de werknemer in een andere functie is niet mogelijk of ligt niet voor de hand.

Tot 1 januari 2020 zal de kantonrechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afwijzen als niet aan bovenstaande wordt voldaan.

Met invoering van de Wet Werk en Zekerheid is er een scheiding aangebracht in de toetsing van de ontslaggronden.

De ontslaggronden zijn:

De I-grond geldt per 1 januari 2020
 • A-grond: ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen
 • B-grond: langdurige arbeidsongeschiktheid
 • C-grond: frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering
 • D-grond: disfunctioneren
 • E-grond: verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
 • F-grond: werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar
 • G-grond: verstoorde arbeidsrelatie
 • H-grond: andere omstandigheden dan a tot en met g, die zodanig zijn dat van jou als werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

Voor de A en B-grond moet je als werkgever toestemming vragen bij UWV. Voor de gronden C tot en met H dien je een verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter in. Voornoemde wijzigt niet per 1 januari 2020. Wat wel wijzigt, is dat je per 1 januari 2020 verschillende ontslaggronden kunt cumuleren.

Wat verandert er nu per 1 januari 2020?

Tegenover de cumulatie staat dat een werknemer een hogere vergoeding naast de transitievergoeding toegekend kan krijgen.

Een situatie waarin bijvoorbeeld tussen jou en werknemer een verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan en de werknemer tevens onvoldoende functioneert, zouden tot 1 januari 2020 onvoldoende zijn om een redelijke grond te vormen. Indien van een werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren, kan de werkgever per 1 januari 2020 deze ontslaggronden cumuleren en zal de kantonrechter het ontbindingsverzoek toewijzen. Waar het dossier dus eerst niet voldoende zou zijn om tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen, kan dit mogelijk in samenhang van bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie wel voldoende zijn.

De I-grond geldt dan ook per 1 januari 2020. Deze grond houdt het volgende in:

Er moet sprake zijn van een combinatie van omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden (C tot en met H-grond (met uitzondering van de F-grond) die zodanig zijn dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een bedrijfseconomische reden (A-grond) of langdurige arbeidsongeschiktheid (B-grond) te cumuleren met disfunctioneren. Voor de A- en B-grond moet je bij het UWV zijn.

Houd er echter wel rekening mee dat tegenover de cumulatie van een aantal ontslaggronden, de werknemer een hogere gemaximeerde, door de rechter te bepalen vergoeding, naast de transitievergoeding toegekend kan krijgen.

Een zorgvuldige beoordeling blijft ook na 1 januari 2020 van groot belang. Heb je een vraag over dit onderwerp, bel dan gerust met mij via 0412-649109 of stel je vraag via mail: elucius@zandvoort-legal.nl.