ZANDVOORT LEGAL

PRIVACY VERKLARING 

Zandvoort Legal (hierna: ZL) beschermt en respecteert uw privacy. Al uw persoonlijke gegevens die door u aan ons worden verstrekt worden enkel binnen ons kantoor gebruikt.

Wij gebruiken uw gegevens zodat wij u kunnen contacteren i.v.m. het beantwoorden van de door u gestelde vragen, het verschaffen van informatie over de diensten en producten van ZL of om u op de hoogte te brengen van speciale gebeurtenissen en/of gelegenheden.

ZL heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke gegevens ZL van u verzamelt en voor welke doeleinden. Indien ZL persoonsgegevens verwerkt van cliënten en hun medewerkers, beoordeelt ZL bij iedere verwerking of ZL verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Ook wijst ZL u met deze privacy verklaring op de rechten, plichten, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat VZL u in deze privacy verklaring weten welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Door het gebruiken van de website van ZL gaat u akkoord met ons privacy beleid.

1. Identiteit/contactgegevens

Van Zandvoort Legal B.V.
Bram van den Berghstraat 22
5348 JT Oss
Telefoon: 0412-649109
E-mail: info@zandvoort-legal.nl
Vragen op het gebied van privacy kun u stellen aan mr Elke Lucius elucius@zandvoort-legal.nl

2. Soorten gegevens die worden verzameld

ZL maakt bij haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens. ZL verzamelt persoonsgegevens bij sollicitaties, het versturen van nieuwsbrieven, verbetering van de website, workshops verzorgen, adviseren en contact opnemen. Hieronder lichten wij u toe welke gegevens wij per onderdeel verzamelen.

a. Sollicitaties

Indien u solliciteert op een functie bij Zandvoort Legal, verwerkt ZL de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, nationaliteit en geboorteplaats;
 • de gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • de functie waar de sollicitatie op ziet;
 • de gegevens over de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en de beëindiging ervan;
 • gegevens over de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, en de beëindiging ervan;
 • motivatie voor de functie en de organisatie;
 • andere dan de hiervoor genoemde gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is in verband toepassing van een andere wet.

Voornoemde persoonsgegevens zijn slechts zichtbaar door de afdeling HR of anderen die betrokken zijn met de sollicitatie, indien er een grondslag is op basis van de AVG.

b. Het versturen van nieuwsbrieven

Als u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief van ZL, stuurt ZL u per e-mail nieuwsbrieven.

Voor het versturen van een nieuwsbrief verzamelt ZL in beginsel alleen uw e-mail. Andere gegevens die ZL mogelijk verzamelt voor het verzenden van de nieuwsbrief zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam

ZL verstuurt nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen ZL en de verschillende juridische onderwerpen waarin ZL adviseert. Ook is de nieuwsbrief voor commerciële doeleinden bedoeld.

De e-mailadressen voegt ZL alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven. U kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of overige informatie intrekken.

c. Het verbeteren van de website

Voor het verbeteren van de website maakt ZL gebruik van Google Analytics. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Duur van websitebezoek
 • Pagina’s die door u zijn bezocht
 • Het aantal bezoekers op onze website

Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens.

d. Workshops

ZL organiseert regelmatig interactieve workshops. De website van ZL biedt u de mogelijkheid voor deze workshops in te schrijven. Op het moment dat u zich inschrijft voor een workshop verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail

e. Adviseren en contact opnemen

ZL houdt zich met name bezig met de advisering op juridisch gebied. ZL adviseert met name bedrijven en hiermee bedrijfsgegevens. Aangezien ZL ook te maken heeft met contactpersonen, eenmanszaken en particulieren, verzamelt ZL voor deze advisering in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens.

Via ons contactformulier op de website kunt u een vraag stellen. In dat geval gaat u ermee akkoord dat ZL uw naam, uw vraag en uw e-mail verzamelt.

Wat betreft de bovengenoemde onderdelen is van belang hierbij is om te weten dat ZL niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor ZL de gegevens verwerkt.

ZL verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt ZL hiervoor expliciete toestemming.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

ZL verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid.

ZL verwerkt incidenteel wel strafrechtelijke gegevens mocht dit noodzakelijk zijn voor het dossier (strafrechtelijke kwestie) van de klant.

ZL heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarigen, neem dan contact met ons op via 0412-649109 dan zullen wij deze informatie verwijderen.

4. Gegevensverwerking

Via de diensten van ZL worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens. ZL gebruikt de gegevens onder andere doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van ZL. ZL kan bepaalde persoonsgegevens van de werknemers van cliënten inzien. Deze verwerking geschiedt slechts voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals ZL is overeengekomen met haar klanten. ZL dient namelijk advies en ondersteuning te verlenen aan klanten.

ZL verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw opdracht, uitvoering van overeenkomsten, relatiebeheer en het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen.Websites van Zandvoort Legal: www.zandvoort-legal.nl en www.advocaat-oss.nl

5. Grondslag en doeleinden gegevensverwerking

Indien u een overeenkomst aan gaat met ZL verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken.

ZL gebruikt uw gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, sollicitaties, haar diensten te verbeteren, support te verlenen voor door haar aangeboden klantportaal MijnZL, nieuwsbrieven te verzenden, workshops te geven, relatiebeheer en nakoming van wettelijke verplichtingen.

6. Toestemming

ZL zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan heb u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien ZL een nieuwsbrief verzendt, zal ZL dit uitsluitend doen indien ZL hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor heeft ontvangen.

7. Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht

ZL gebruikt uw gegevens in bepaalde gevallen omdat dit op grond van de wet verplicht is.

8. Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

ZL verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan ZL de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

9. Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Ook kan ZL gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor ZL zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. ZL zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Dit gerechtvaardigd belang van VZL is onder andere gelegen in het commerciële belang. U moet hierbij denken aan het aanbieden van onze diensten.

10. Bewaartermijnen

a. Sollicitaties

ZL gaat als volgt om met sollicitaties. ZL bewaart uw gegevens in verband met de sollicitatie. Indien u geen toestemming hebt gegeven aan ZL om de gegevens langer dan vier weken te bewaren, verwijdert ZL de gegevens vier weken na de sollicitatie. Als u wel toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, bewaart ZL uw gegevens tot een jaar na de sollicitatie

b. Het versturen van nieuwsbrieven

ZL slaat uw e-mail en naam op in Mailchimp. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft namelijk de mogelijkheid om u uit te schrijven wanneer u dat wilt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan via de link onder de nieuwsbrieven, maar ook door een mail te versturen naar info@zandvoort-legal.nl

c. Verbetering website

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

d. Workshops verzorgen

De gegevens die u verstuurt voor het deelnemen aan een workshop worden bewaard zo lang dit nodig is om alle relevante informatie omtrent de workshop te verzorgen. Indien sprake is van een betaalde workshop moet ZL in ieder geval aan de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voldoen.

e. Adviseren en contact opnemen

Voor vrijwel alle overeenkomsten die een klant met ZL aan gaat, geldt een wettelijke bewaarplicht. Op basis van de wet dient ZL bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Daarnaast dient ZL de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

ZL zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn.

Voor overige gegevens hanteert ZL een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst of wettelijke plicht, bewaart ZL de gegevens langer. Dit zal VZL in dat geval aan u kenbaar maken.

11. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt ZL gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. ZL maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt ZL vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven maakt ZL gebruik van Mailchimp. Als u contact opneemt via de formulieren op de website van ZL worden deze mails niet opgeslagen op de servers van onze provider. De overige e-mailberichten en contactgegevens worden opgeslagen op de servers van Basenet.

12. Beveiliging persoonsgegevens

ZL respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ZL doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. ZL beveiligt haar gegevens onder andere door virusscanners, updates, https en technische en organisatorische maatregelen van het CRM systeem Basenet door Basenet Internetprojects BV. Als ZL(sub-)verwerkers inschakelt, verplicht ZL deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

13. Rechten voor u als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

U kunt te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@zandvoort-legal.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. ZL probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

14. Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat ZL niet op een juist manier met uw gegevens omgaat.

15. Cookies

Op deze en andere websites van ZL maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend websitebezoek wordt herkend. ZL gebruikt de volgende cookies:

Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren. Zoals eerder in deze privacyverklaring aan u kenbaar is gemaakt gebruiken wij hiervoor Google Analytics.

Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website

Marketing cookies: om de mogelijkheid te bieden reacties te delen voor bijvoorbeeld commentaar en om onze websitebezoekers te analyseren. Zo kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Door het gebruik van onze diensten en de website stemt u er mee in dat wij cookies plaatsen en uitlezen op onze websites. Uw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat u deze intrekt.

ZL maakt een onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies plaatst ZL altijd, omdat deze noodzakelijk zijn op de website goed te laten werken.

De analytische cookies plaatsen wij ook altijd. Dit is een niet-functionele cookie, omdat deze niet nodig is voor het laten functioneren van de website.

Als u akkoord gaat met het plaatsen van de cookies, dan plaatsen wij ook een aantal andere niet-functionele cookies zoals:

 • Verbeteringen op onze website testen
 • Het tonen van social media buttons
 • Relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites

Wat Google met de verzamelde gegevens doet, is opgenomen in hun privacyverklaringen. De link naar de privacyverklaring van Google is bijgevoegd. De door uw verstrekte persoonlijke gegevens, verstrekken wij nooit aan voornoemde partijen.

Cookies voor integratie social media

Op onze website tonen wij berichten en blogs die u via een social media button kunt delen. De social-media-bedrijven, zoals twitter, Facebook, Google en Youtube en Linkedin, plaatsen cookies, zodat ze u kunnen herkennen indien u inlogt op hun netwerk. Zij verzamelen zo gegevens over de pagina die u deelt. Wij verwijzen u daarom naar de volgende privacyverklaringen:

Cookies om onze advertenties op andere websites te tonen

Wij plaatsen advertenties om onze diensten onder uw aandacht te brengen. Om gericht advertenties te plaatsen maken wij gebruik van:

 • Google Adwords,
 • Google Dynamic Remarketing
 • Facebook Custom Audiences
 • Microsoft Bing Ads
 • DoubleClick van Google

Wat maken deze cookies mogelijk?

 1. Houden bij welke advertentie u al heeft gezien.
 2. Houden bij hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat is geklikt op een advertentie. Het voorgaande is noodzakelijk om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren
 3. Houden bij of u al bepaalde diensten van ons heeft afgenomen. U krijgt in dat geval geen onnodige advertenties te zien.

Ondanks dat u cookies niet accepteert, is het nog steeds mogelijk dat u online advertenties van ons tegenkomt. Wat de bovengenoemde organisaties doen met de opgeslagen data, is zichtbaar in hun privacyverklaringen.

Privacyverklaring Google

Privacyverklaring Facebook

Privacyverklaring Mircrosoft

Cookies voor websiteonderzoek

Ook maken wij gebruik van een tool die registreert het aantal muisklikken, scrollgedrag en muisbewegingen van bezoekers op onze website. De tool verzamelt informatie over de door u bezochte pagina’s, uw browser en uw type apparaat en besturingssysteem. Ook deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren.

Hoe kunt u cookies blokkeren en/of verwijderen?

Als u geen cookies geplaatst wilt hebben, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij uw eerste bezoek aan onze website. Mocht u al eerder de cookies hebben geaccepteerd, dan krijgt u die melding niet meer te zien. U dient dan eerst onze cookies te verwijderen.

Wat u ook kunt doen is het volgende. Blokkeer het plaatsen van cookies via uw browser. Dit kunt u doen in uw browser bij instellingen.

16. Wijzigingen

De privacy verklaring zal soms een wijziging ondergaan in verband met gewijzigde wetgeving en/of opvatting. Zandvoort Legal behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het gebruik van persoonsgegevens door ZL, neem dan contact op met ons via:

info@zandvoort-legal.nl
0412-649109
Postbus 414 5340 AK te Oss
21 november 2018