Elke Lucius

Het incasseren van openstaande vorderingen, is meestal niet de hoofdactiviteit van een onderneming. Het kan daarom wel eens voorkomen dat vorderingen lange periode blijven liggen. Of zelfs worden afgeboekt en niet worden teruggevorderd. Een aantal jaren later denkt u als ondernemer, ik wil toch graag de openstaande vorderingen proberen te incasseren. Maar op dat moment geeft de wederpartij aan dat sprake is van verjaring. U wilt graag weten of dit juist is. In dit blog neem ik u mee in de meest voorkomende verjaringstermijnen. Ook benoem ik de aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden.

Wat is nu eigenlijk verjaring?

Verjaring houdt strikt genomen in dat de vordering na verloop van een bepaalde termijn niet meer in een procedure bij de rechtbank kan worden afgedwongen. Als de vordering is verjaard, blijft een natuurlijke verbintenis over. Mocht de wederpartij, ondanks de verjaring, de vordering alsnog voldoen, betekent dit niet dat hij dit onverschuldigd doet. De wederpartij kan in dat geval dus geen beroep doen op een onverschuldigde betaling. En u hoeft de betaling dus niet te storneren. De achterliggende gedachte van verjaring is dat u en/of uw wederpartij na jaren niet alsnog een oude vordering moet voldoen.

Verjaringstermijnen

De algemene verjaringstermijn is 20 jaar. Maar voor de vordering in dit blog, zoals een openstaande vordering, geldt in de meeste gevallen een termijn van 5 jaar. De verjaringstermijn begint te lopen als de vordering opeisbaar is. Als een wederpartij uw factuur niet betaalt, is de vordering opeisbaar na de uiterste betaaltermijn.

Ook renten van geldsommen, alimentatie en huur verjaren door verloop van 5 jaren nadat de vordering opeisbaar is geworden.

Verder moet u denken aan een vordering tot schadevergoeding en een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Deze verjaren eveneens na 5 jaar. De verjaringstermijn van een vordering tot schadevergoeding start op het moment dat de benadeelde bekend raakt met zowel de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon. Het voorgaande laat vaak lang op zich wachten. De wet heeft daarom geregeld dat deze vordering in ieder geval verjaart na verloop van 20 jaren nadat de vordering opeisbaar is geworden of de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Heeft u veel te maken met consumenten (dit betekent niet zijnde bedrijven)? Dan dient u ook rekening te houden met een andere verjaringstermijn. Zo verjaart de vordering tot betaling van de koopprijs na 2 jaar. Dit in tegenstelling tot de 5-jarentermijn bij niet-consumentenkoop en de hierboven genoemde overeenkomsten. Voor de vordering tot herstel of schadevergoeding voor de koper geldt een verjaringstermijn van 2 jaar na ontvangst van de klacht. Ook moet de koper binnen een bekwame tijd nadat hij heeft ontdekt of had kunnen ontdekken dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst voldoet, daarover klagen. Een termijn van 2 maanden wordt als redelijk beschouwd.

Naast deze veel voorkomende verjaringstermijnen, gelden er ook andere bijzondere verjaringstermijnen, voor bijvoorbeeld het ontslagrecht. Het gaat te ver om hier in dit blog dieper op in te gaan.

Aanmaning of erkenning

U vraagt zich wellicht af wat u tegen de verjaring kunt doen. U stopt het doorlopen van de verjaring door een aanmaning of een schriftelijke mededeling naar de wederpartij te versturen. In deze aanmaning dient u aan te geven dat u zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt.

De verjaringstermijn wordt ook gestuit doordat de wederpartij de vordering heeft erkend. Als een wederpartij bijvoorbeeld in een e-mail aangeeft bereid te zijn om bijvoorbeeld een lening terug te betalen, dan is dit de erkenning.

Tot slot

Van belang is dat u de wederpartij blijft aanmanen. U dient schriftelijke stukken te kunnen overleggen. Mocht u twijfelen of uw vordering is verjaard? Neem dan contact met mij op elucius@zandvoort-legal.nl

Gratis adviesgesprek »

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!