Het kabinet heeft 8 maatregelen aangekondigd om ondernemers en werknemers te ondersteunen die schade lijden ten gevolge van het corona virus. Die maatregelen zijn deels nieuw maar er zijn ook regelingen die dienen ter vervanging van eerder aangekondigde maatregelen. Ik zet de belangrijkste kort voor je op een rij.

 1. Tegemoetkoming loonkosten (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud – NOW)

Deze maatregel komt in de plaats van de regeling werktijdverkorting die met onmiddellijke ingang is stopgezet. Heb je al een vergunning onder die regeling dan mag je die gebruiken. Moet je nog een aanvraag doen dan kun je enkel nog een beroep doen op de NOW zodra die wordt opengesteld. Lopende aanvragen onder de oude regeling worden omgezet naar aanvragen NOW.

Together we're strong! Wij staan voor je klaar.

Let op

De regeling werktijdverkorting had als uitgangspunt verminderde beschikbaarheid van werk, waardoor je personeel niet aan de gang kon houden. De nieuwe regeling is gebaseerd op verlies van omzet. Dit betekent dat met enkel verlies van werkgelegenheid er geen beroep meer kan worden gedaan op compensatie, er moet sprake zijn van omzetverlies en wel van ten minste 20 %, wil je in aanmerking komen voor steun op grond van de NOW.

Heb je derhalve minder werk maar is je omzetverlies minder dan 20 %, kun je geen beroep meer doen op steun op grond van NOW.

Wel is deze regeling ook van toepassing op flexibel personeel en personeel met een 0-uren contract. Omdat de regeling is bedoeld om werkgelegenheid te behouden geldt als bijkomende voorwaarde dat gedurende de periode van gebruik wordt gemaakt van de regeling, je personeel niet mag ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

UWV gaat de aanvragen behandelen. Afhankelijk van het omzetverlies wordt 90 % van de totale loonsom gecompenseerd. Gedurende de behandeling van het verzoek zal 80 % van het gevraagde bedrag als voorschot worden betaald.

De regeling wordt toegekend voor de duur van 3 maanden, met een verlengingsmogelijkheid van 3 maanden.

 1. Ondersteuning van zelfstandig ondernemers

Dit betreft een tijdelijke versoepeling van de al bestaande regeling voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers, inclusief zzp’ers. Ondernemers die daaraan behoefte hebben, kunnen gedurende 3 maanden een aanvulling op hun inkomen krijgen tot bijstandsniveau. Daarvoor is een versnelde procedure opengesteld waarin de vermogens- en partnertoets achterwege blijft.

In plaats van inkomensondersteuning is het ook mogelijk om de steun te krijgen in de vorm van een lening tegen een lager rentepercentage voor aanvulling van bedrijfskapitaal.

De regels voor het verstrekken van financiering door banken worden niet versoepeld.

 1. Uitstel van betaling voor belastingen

Ondernemers die schade lijden ten gevolge van corona kunnen bij de belastingdienst uitstel van betaling vragen voor inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. Zodra het verzoek is gedaan wordt de invordering direct stopgezet en worden er geen verzuimboetes opgelegd. De invorderingsrente in verband te late betaling wordt verlaagd naar bijna 0 %.

Let op

Je dient achteraf een verklaring van een onafhankelijke deskundige, bijvoorbeeld je accountant te overleggen, waaruit blijkt dat je inderdaad in betalingsmoeilijkheden zou zijn gekomen als het uitstel niet zou zijn verleend.

 1. Garantie Ondernemersfinanciering

Het garantieplafond wordt verhoogd zodat meer leningen onder de garantie vallen.

Let op

De regels voor het verstrekken van financiering door banken worden niet versoepeld, dus als je niet in aanmerking komt voor financiering, om wat voor reden dan ook, heb je niets aan deze maatregel. Er komt een vergelijkbare regeling voor land- en tuinbouwbedrijven.

 1. Uitstel van aflossing en rentekorting op microkredieten van Qredits

Getroffen ondernemers met een krediet bij Qredits kunnen uitstel van aflossing vragen voor de duur van 6 maanden. De rente in die periode wordt verlaagd naar 2 %. Voor deze regeling is 6 miljoen euro beschikbaar, op = op, wie te laat komt vist achter het net, ook al heb je het op dat moment misschien keihard nodig.

 1. Compensatie getroffen sectoren

Update 9/4/2020

Inmiddels is er ook meer duidelijkheid gekomen over de compensatie aan ondernemingen in de sectoren die het meest geraakt worden door de kabinetsmaatregelen.

De beleidsregel tegemoetkoming ondernemingen getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) biedt ondernemingen in deze sectoren, een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,00.

Het aanvragen van deze compensatie is mogelijk via de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Het gaat om ondernemingen met een hoofdactiviteit in de regeling benoemde SBI-codes. Het kabinet heeft op 7 april besloten om de regeling nogmaals aan te vullen. Via de link kun je de aangevulde SBI-codes raadplegen. In de kvk kun je verder teruglezen welke SBI-code je hebt.

De voorwaarden om voor deze vergoeding in aanmerking te komen zijn:

 • Jouw onderneming is opgericht voor 15 maart 2020 en ingeschreven in de KVK
 • In jouw onderneming werken niet meer dan 250 personen.
 • De hoofdactiviteit van jouw onderneming is geregistreerd onder de SBI-codes opgenomen op de website van rvo. Via de volgende link kun je testen of je aan deze voorwaarde voldoet: ‘test sbi-code’
 • Jouw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit moet ook geregistreerd zijn in de KVK
 • Niet-horecaondernemingen moeten verklaren dat zij ten minste 1 vestiging met een ander adres hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Het privéadres van de eigenaar/eigenaren, mag daarom niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn: horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij moeten in elk geval 1 horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben. Bij hen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000,00 per onderneming. Dit is niet per vestiging.
 • Bij de aanvraag moet blijken dat het bankrekeningnummer op naam van jouw onderneming staat.
 • Jouw onderneming mag niet failliet zijn
 • Er mag geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend zijn bij de rechtbank
 • Jouw onderneming moet een omzetverlies van ten minste € 4.000,00 verwachten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020.
 • Jouw onderneming moet ten minste € 4.000,00 aan vaste lasten verwachten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020. Dit moet ook zijn na gebruik van een ander middel dat de overheid beschikbaar heeft gesteld.
 • Jouw onderneming mag over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000,00 aan overheidssteun hebben ontvangen.
 • Jouw bedrijf mag geen overheidsbedrijf zijn.

Je kunt deze aanvraag indienen tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur.

 

Heb je derhalve minder werk maar is je omzetverlies minder dan 20 %, kun je geen beroep meer doen op steun op grond van NOW.

 Hulp en advies nodig?

Mocht je vragen hebben over de individuele situatie van jouw onderneming of organisatie, van welke maatregelen jij gebruik zou kunnen maken, schroom dan niet om met ons team te bellen. In deze tijd realiseren wij ons als geen ander dat elkaar helpen en ondersteunen waar het kan, heel erg belangrijk is. Ons team staat voor je klaar! Bellen kan via 0412-649109, mailen kan naar ons algemene mailadres info@zandvoort-legal.nl of naar een advocaat van ons team. En via skype of videobellen kunnen we ook met je in gesprek. En wees niet bang dat we je meteen de tijd in rekening brengen! Wij wensen alle ondernemingen, organisaties en ZZPérs veel succes en creativiteit om door deze periode te komen. Samen zijn we sterk!

Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!