loe van erp

Aandachtspunten voor strategische keuzes in de nabije toekomst

In november 2018 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingediend bij de Tweede Kamer. Daarover is in de media al het nodige te doen geweest omdat Raad van State en een aantal andere partijen, waaronder vakbonden en werkgevers, zich zeer kritisch hebben uitgelaten over het voorstel.

De kritiek komt er in grote lijnen op neer dat met de wet niet de beoogde doelen zullen worden bereikt. De positie van de werknemer er alleen maar slechter op wordt. Werkgevers hebben met name bewaar tegen de verhoogde WW-premie bij tijdelijke contracten.

Ondanks alle kritiek is de verwachting dat Tweede Kamer de wet zonder al teveel problemen zal  aannemen. Het voorstel kan daar op een meerderheid rekenen. In de Eerste Kamer kan de  wet alsnog sneuvelen, dat moeten we afwachten.

Ik denk dat het goed is als werkgevers nu al nadenken over de voorgenomen wijzigingen en deze betrekken bij toekomstige strategische keuzes voor hun bedrijf. In dit blog leg ik u uit welke wijzigingen u kunt verwachten.

Dit blog is op 4 september 2019 geüpdatet aan de actuele situatie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Wat gaat er veranderen voor u als werkgever?

De WAB biedt ten opzichte van de eerdere Wet Werk en Zekerheid (WWZ) onder meer de volgende veranderingen:

 • De cumulatiegrond bij ontslag keert terug
 • Recht op transitievergoeding vanaf de eerste dag van een arbeidsovereenkomst
 • Lagere opbouw van transitievergoeding naar mate het dienstverband langer heeft geduurd
 • Compensatieregelingen voor de transitievergoeding te betalen door kleinere werkgevers bij bedrijfsbeëindiging wegens pensioen of ziekte
 • Verruiming van de ketenregeling, van 3 contracten in 2 jaar, naar 3 contracten in 3 jaar
 • Payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van het bedrijf waar ze voor werken, behoudens ten aanzien van pensioenopbouw, daarvoor blijft een aparte regeling gelden
 • Er komt een termijn voor oproepkrachten van ten minste 4 dagen met aanspraak op loon als de oproep na die termijn wordt afgezegd
 • Goedkopere WW-premie bij vaste contracten

De ingangsdatum van deze wijzigingen is vooralsnog bepaald op 1 januari 2020. Een aantal wijzigingen worden daarvoor al doorgevoerd. De belangrijkste daarvan is de uitbreiding van het bevallingsverlof van 2 naar 5 dagen.

Per 1 januari 2019 gaat het bevallingsverlof van 2 naar 5 dagen.

Daarnaast zal per 1 april 2020 met terugwerkende kracht de compensatieregeling in werking treden op grond waarvan u als werkgever betaalde transitievergoedingen kunt terugvorderen betaald aan werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst is beëindigd na een ziekteperiode van meer dan 104 weken.

Compensatie voor te betalen transitievergoeding

 Voor alle werkgevers gaat vanaf 1 april 2020 de compensatieregeling gelden voor transitievergoedingen betaald na 104 weken ziekte. Belangrijk daarbij is dat die regeling met terugwerkende kracht gaat gelden vanaf 1 juli 2015, de datum inwerkingtreding van de WWZ.

Om voor die compensatie in aanmerking te komen zijn er  een aantal voorwaarden:

 • Bewijs van betaling van de vergoeding;
 • Berekening als bewijs dat het juiste bedrag is betaald;
 • Bewijsstuk van beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte.

TIP: Zorg dus dat die stukken goed bewaard blijven, zodat in de toekomst een beroep op de compensatieregeling niet wordt afgewezen.

 Met de compensatieregeling is er geen reden meer om een dienstverband slapend te houden na het verstrijken van de 104 weken ziekte, tenzij er goede gronden zijn om dat te doen, zoals bijvoorbeeld verwacht volledig herstel op korte termijn of andere mogelijkheden tot re-integratie of inzetbaarheid.

Voor kleinere werkgevers komt er een vergelijkbare compensatieregeling indien u het eigen bedrijf beëindigt in verband met voorgenomen pensioen of bij gedwongen beëindiging ten gevolge van ziekte. Dergelijke omstandigheden mogen er niet toe leiden dat u noodgedwongen het bedrijf overeind moet houden omdat u de transitievergoedingen niet kunt betalen.

Positief voor werkgevers

Alle maatregelen samen, behoudens de verhoging van de WW bij tijdelijke contracten, bieden kansen voor werkgevers en ondernemers. De nadelige effecten van de WWZ worden verholpen. Daarnaast bieden de wijzigingen meer mogelijkheden om personeel in te zetten op de wijze die voor de specifieke werkgever of ondernemer het meest passend is. Of de aanpassingen ook gaan leiden tot meer vaste contracten en minder flexibele arbeid is  de vraag.. Gelet op de ervaringen met de WWZ denk ik dat de politiek een onjuiste verwachting heeft ten aanzien van de eigen mogelijkheden om de maatschappelijke realiteit te veranderen.

Mocht u vragen hebben over de komende wijzigingen of over de manier waarop die wijzigingen van invloed kunnen zijn op uw strategische keuzes, neem dan contact met mij op. U kunt mij bellen op 0412-649109 of mailen lvanerp@zandvoort-legal.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!