elke lucius

Hoe bespaart u als werkgever negatieve energie, geld en tijd?

U start als eenmanszaak, maar de zaken gaan zo goed dat u na verloop van tijd uitbreidt tot een bedrijf met een groot aantal werknemers. Dat is vaak ook het moment dat u te maken gaat krijgen met zieke werknemers. Daar zit u niet op te wachten. Maar hoe zorgt u er nu voor dat u de ziekteperiode van uw zieke werknemers vlekkeloos doorloopt? Hoe kunt u negatieve energie, geld en tijd besparen?

In dit blog benoem ik vier punten die voor u van belang zijn.

Belangrijke punten:

  1. Verzuimverzekering
  2. Kostenbesparing
  3. Ziekteperiode inperken
  4. Bespaar energie

1. Verzuimverzekering

Indien een van uw werknemers ziek wordt, bent u verplicht het loon door te betalen. Dit is voor de eerste twee jaar van ziekte minstens 70% van het salaris. In de cao of in de arbeidsovereenkomst kan hierop ten voordele van de werknemer worden afgeweken. Om het financiële risico van een zieke werknemer te  beperken, sluit u daarom een verzuimverzekering af. Laat u bij het afsluiten van een verzuimverzekering bijvoorbeeld adviseren door een assurantietussenpersoon, zodat u de beste keuze maakt. Een verzuimverzekering kan een pakket zijn van verschillende onderdelen. Zo dekt een verzuimverzekering bijvoorbeeld een deel van de loonkosten die u moet doorbetalen en krijgt u in de meeste gevallen hulp bij het verminderen van verzuim.

Zorg ervoor dat u een goede kosten/baten-afweging maakt voor de verzuimverzekering die u kiest. De premie bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom en u dient vrijwel altijd een eigen risico te betalen. Er zijn twee soorten verzuimverzekeringen:

  • De conventionele (verzekering met een eigen risico periode): deze gaat uit van een eigen risico in dagen. Deze verzekering komt u vooral tegen bij kleinere bedrijven van 1 tot circa 25 werknemers. U kunt in dit geval zelf uw wachtdagen kiezen (dit ligt tussen ongeveer tien dagen en een jaar). Indien u een hoger aantal wachtdagen kiest, betaalt u een lagere premie. Uw risico wordt hierdoor echter wel groter.
  • Stop loss dekking: deze verzekering werkt met een eigen risico in geld. De hoogte van het eigen risico hangt bij deze verzekering af van een percentage van de loonsom. Het is gebaseerd op het verzuimpercentage dat een bedrijf heeft. Hierbij is het uitgangspunt dat u als werkgever regulier verzuim zelf kunt betalen. Deze verzekering ziet u vaker bij grotere bedrijven. De reden hiervan is dat bij grotere bedrijven het verzuimpercentage beter te voorspellen is.

2. Kosten besparen

Er zijn een aantal manieren waarop u tijdens ziekte zo efficiënt mogelijk te werk gaat en kosten bespaart.

Hoogte loondoorbetaling beperken

Zoals hierboven is aangegeven kunt u er als werkgever voor kiezen om vast te houden aan hetgeen in de wet is opgenomen. Bij ziekte kunt u ervoor kiezen slechts 70% van het loon gedurende twee jaar door te betalen. Dit kan echter alleen als er in de cao geen andere bepaling is opgenomen. In veel cao’s wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de werknemer het eerste jaar 100% of 90% krijgt doorbetaald en daarna 70%. Is er niets in de cao geregeld, kunt u als organisatie kosten besparen door de wet aan te houden.

Wachtdagen
Ook mag u op basis van de wet twee wachtdagen instellen. Deze wachtdagen zijn in het leven geroepen om kortdurend verzuim ‘de zogenoemde baaldagen’ tegen te gaan. Op deze dagen krijgt een zieke werknemer geen loon doorbetaald. Dit moet wel in de cao staan. Indien dit niet het geval is; zorg er dan voor dat u de twee wachtdagen in de arbeidsovereenkomst opneemt. Dan is het namelijk ook toegestaan om twee wachtdagen in te stellen.

3. Ziekteperiode inperken


Werkgever, u bent zelf geen arts

Het komt regelmatig voor dat werknemers zich ziek melden, maar wij van werkgever horen dat zij sterk twijfelen of de werknemer daadwerkelijk ziek is. Vaak zijn er wat dingen aan vooraf gegaan, bijvoorbeeld een geschil met de werkgever, waarna de werknemer zich ziek meldt.

Als een werknemer zich ziek meldt, kunt u als werkgever helaas niet zelf bepalen of u deze ziekmelding in behandeling neemt. U bent immers geen arts. Het is dan ook van belang om zo spoedig mogelijk melding te maken bij de bedrijfsarts/arbodienst om een spreekuur in te laten plannen. Mogelijk oordeelt de bedrijfsarts direct dat geen sprake is van ziekte, maar dat sprake is van een arbeidsconflict. In dat geval adviseert de bedrijfsarts, de werknemer vaak om in gesprek te gaan met de werkgever. Dit leidt regelmatig tot einde van het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Volg adviezen van de bedrijfsarts/arbodienst voortvarend op
Indien de bedrijfsarts/arbodienst oordeelt dat de werknemer wel arbeidsongeschikt is voor zijn werkzaamheden, dan is het van belang om gevolg te geven aan de adviezen van de bedrijfsarts/arbodienst. Een goede verzuimverzekering en eventuele re-integratiebegeleiding kunnen ervoor zorgen dat de ziekteperiode wordt ingeperkt. Krijgt u het gevoel dat de bedrijfsarts/arbodienst niet voortvarend handelt? Neem dan direct contact op met deze partij en bevestig schriftelijk dat alsnog actie moet worden ondernemen. Blijkt na enige tijd dat de bedrijfsarts/arbodienst nog steeds niet voortvarend handelt, ga dan kijken naar een second opinion.

Ben u ervan bewust dat u als werkgever eindverantwoordelijk blijft voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Het aansprakelijk stellen van uw bedrijfsarts/arbodienst, slaagt vrijwel nooit, zo blijkt uit uitspraken van rechters.

Deskundigenoordeel
Ook kunt u indien u twijfelt of u op de goede weg bent een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. Dit kan u helpen om de re-integratie weer verder op te pakken. In een deskundigenoordeel worden de volgende punten besproken:

  • Heeft de werknemer voldoende gedaan voor zijn re-integratie?
  • Heeft u als werkgever voldoende gedaan voor de re-integratie?
  • Is de verwachting dat de zieke werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig kan doen?
  • Is het werk dat de werknemer moet doen passend? Het gaat hier om ander werk binnen uw organisatie of werk buiten uw organisatie. In het laatste geval bent u in spoor 2 beland. Indien in uw organisatie geen mogelijkheden te verwachten zijn, moet u spoor 2 inzetten. Doe dit tijdig, anders kan u dit duur komen te staan. UWV legt u anders een loonsanctie op. U moet in dat geval naast de twee jaar loondoorbetaling nog eens maximaal 52 weken het loon doorbetalen van uw zieke werknemer.

4. Bespaar uzelf energie

Zet de juiste stappen op het juiste moment. Dit voorkomt ook dat u na twee jaar ziekte wordt geconfronteerd met een loonsanctie.

zieke werknemer

In mijn whitepaper:  “Een zieke werknemer, hoe doe u het ‘goed’? Met dit stappenplan en tips rondom re-integratie, voorkomt u een loonsanctie en discussie.”, ga ik uitgebreid in op de verschillende stappen die u moet doorlopen bij een zieke werknemer, welke maatregel u wanneer in moet zetten en geef ik tips om sancties te voorkomen.

Dit whitepaper is net  gepubliceerd. Wilt u een melding ontvangen zodra ons team nieuwe  whitepapers voor ondernemers beschikbaar heeft, meldt u zich dan snel aan op ons VZL Legal Blog.

Binnenkort kunt u de volgende onderwerpen nog verwachten:

–          De aandeelhoudersovereenkomst, een onmisbaar document?

–          De inleners- en ketenaansprakelijkheid; hoe houdt u als ondernemer de aansprakelijkheidsrisico’s zo klein mogelijk

Gratis adviesgesprek

gratis adviesgesprek

En heeft u vragen over een zieke werknemer? Bel of mail mij gerust met uw vraag 0412-649109 of elucius@zandvoort-legal.nl Ons kantoor kent een gratis adviesgesprek, dus maak hier gebruik van!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!